Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu 23 lipca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z Zarządem Spółki.

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje ze spotkania negocjacyjnego z udziałem organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Dyskusja na spotkaniu pomiędzy stronami dotyczyła jedynie sposobu dokonania podwyżki płac. Strona pracodawcy ostatecznie nie wskazała terminu oraz innej satysfakcjonującej kwoty podwyżki płac. W trakcie dyskusji organizacje związkowe potwierdziły swoje wcześniej przedstawione propozycje odnośnie podwyżek.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że Zarząd Spółki podtrzymuje swoją dotychczasową propozycję podwyżki przedstawioną na spotkaniu w dniu 05 lipca 2019 r., tj. 160 zł brutto a ponadto kwota ta nie obejmuje wszystkich pracowników Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Proponowana przez Zarząd Spółki podwyżka wynagrodzenia zasadniczego nie obejmuje następujących osób:

-    kadry kierowniczej wyższego szczebla,

-    pracowników, którzy indywidualnie otrzymali podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r.,

jak również pracowników Wydziału Odlewni i Wydziału Galwanicznego.

Organizacje związkowe są oburzone i nie wyrażają zgody na dyskryminację załogi. Nie ma przyzwolenia organizacji związkowych na takie propozycje Zarządu Spółki i oczekujemy znaczących podwyżek płac dla wszystkich pracowników Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Zarząd Spółki na zakończenie spotkania poinformował, że przedyskutuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu wszystkie propozycje przedstawione przez związki zawodowe i po głębokiej analizie ustosunkuje się do nich i odpowie na piśmie.

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego podtrzymuje swoją propozycję podwyżki wynagrodzenia o kwotę 750 zł brutto dla każdego pracownika.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w nawiązaniu do pisma organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z dnia 16 lipca 2019 r. skierowanego do Zarządu Spółki informujemy, że spotkanie w sprawie podwyżek płac odbędzie się dnia 23 lipca 2019 r. o godz. 900.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w nawiązaniu do propozycji odbycia spotkania z organizacjami związkowymi w celu omówienia podwyżki miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników, w dniu 05 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki.

Informujemy, że odbyte spotkanie zakończyło się bez jakichkolwiek uzgodnień i ustaleń.

Po spotkaniu, w dniu 10 lipca 2019 r. do organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., tj. ZZPE, NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZZ Kontra wpłynęło pismo od Zarządu Spółki (sygn. OZ/1280/2019) o treści jak niżej: