Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. pismem z dnia 14.04.2022 r. wszczął spór zbiorowy w Zakładzie Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. Przedmiotem sporu jest wprowadzenie podwyżki płacy zasadniczej w kwocie minimum 600,00 zł od dnia 01 marca 2022 r. obejmującej każdego pracownika zatrudnionego w Spółce.

W dniu 05.05.2022 r. odbyły się rokowania pomiędzy Stroną Pracodawcy, tj. spółką Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. a Stroną Społeczną tj. Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego.

Nasza organizacja podtrzymała swoje stanowisko odnośnie wprowadzenia podwyżki płacy zasadniczej obejmującej każdego pracownika zatrudnionego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.

Pracodawca nie wyraził zgody na podwyżkę od dnia 01 marca 2022 r., postulowaną przez naszą organizację.

Biorąc pod uwagę, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie zaistniałego sporu zbiorowego, zgodnie z art. 9 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r., Strony spisały Protokół rozbieżności.

Kolejnym etapem prowadzenia sporu zbiorowego było wystąpienie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wyznaczenie mediatora.

Nasza organizacja związkowa wystąpiła z takim wnioskiem do ministerstwa i otrzymała zawiadomienie o wyznaczeniu mediatora z listy prowadzonej ministra właściwego do spraw pracy.