Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego mając na uwadze sytuację dotyczącą pomniejszenia premii za maj br. pracownikom na stanowiskach nierobotniczych i pośrednioprodukcyjnych zwrócił się do Zarządu Zakłądów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z pismem. Kopia tego pisma została przekazana do Rady Nadzorczej. Treść pisma przedstawiamy poniżej:

Premia strona 1

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego wystosował wniosek do Zarządu Społki IDA MANAGENEMT Sp. z o.o. o zmianę w Umowie Spółki Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o.  o następującej treści:

Ida strona 1

Drodzy Pracownicy Zakładu Konstrukcji Spawanych "ŁABĘDY" Sp. z o.o.,

W dniu 30 grudnia 2002 roku podpisany został Akt Notarialny powołujący do życia Spółkę pod nazwą Zakład Konstrukcji Spawanych „BUMAR-ŁABĘDY”
Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.

Powołanie Spółki było jednym z elementów prowadzonego wówczas procesu restrukturyzacji Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

W związku z restrukturyzacją właścicielską Grupy BUMAR w 2013 r. nastąpiła zmiana jedynego udziałowca ZKS-u i w konsekwencji Postanowienia Sądu z dniem 24 października zmianie uległa nazwa firmy oraz wyróżniający ją znak graficzny.

Dzisiejsza nazwa firmy to: Zakład Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o.

Firma zatrudnia około 700 wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Przedmiot działalności Spółki został w jej Umowie określony bardzo szeroko, jednak ZKS był w przeszłości i jest obecnie przede wszystkim wytwórcą konstrukcji stalowych.

Na przestrzeni lat swojej działalności Spółka istotnie ograniczyła asortyment swojej produkcji, zarówno pod względem rzeczowym jak i branżowym.

W konsekwencji ZKS od paru lat zawęził swoją aktywność do dostaw konstrukcji ram podwozi i nadwozi dźwigów samojezdnych dla czołowych, światowych producentów tych dźwigów.

Takie świadome ograniczenie asortymentu firmy niesie ze sobą olbrzymie niebezpieczeństwo w wypadku ograniczenia popytu na maszyny budowlane na rynkach światowych. Potwierdziły to lata ubiegłe, w tym ostatni okres dekoniunktury zakończony w 2017 roku.

Nadmienię, że przez parę ostatnich lat na spotkaniach z Zarządem Zakładu Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. wielokrotnie wskazywałem na zagrożenia odnośnie utrzymywania ograniczonej liczby kontrahentów Spółki,
w dodatku z jednej tylko branży rynkowej.

Co gorsza, Zakład jest uzależniony od ograniczonej liczby odbiorców, a według naszych informacji nie ma w umowach z tymi odbiorcami klauzul o gwarancji satysfakcjonującej, minimalnej ilości zamówień.

W licznych rozmowach i pismach mobilizowaliśmy Zarząd Spółki do podjęcia działań odnośnie dywersyfikacji produkcji.

Wiadomo, że nie jest zasługą obecnego Zarządu Spółki posiadanie zamówień i współpraca z wieloletnimi, tradycyjnych odbiorcami Spółki.

Pomimo naszych monitów Zarząd Zakładu Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. nie poszerzył kręgu tych odbiorców, ani nie rozszerzył zakresu produkcji.

Niestety, nasze obawy, co do ryzyka wynikającego z polityki produktowej

ZKS-u w pełni się potwierdziły. Obecnie panująca pandemia spowodowała drastyczne zmniejszenie zapotrzebowania na konstrukcje spawane do żurawi, obnażają nieprzygotowanie Spółki na taką ewentualność, co boleśnie odczuje Zakład, a w konsekwencji jego pracownicy.

Szanowni Państwo,

Prezes Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. Grzegorz Szkaradek przekazał organizacjom związkowym informację o gwałtownym spadku zamówień i planowanych zwolnieniach pracowniczych w Spółce.

Prezes Zarządu uzależnia zakres zapowiadanych zwolnień oraz ich liczbę od podpisania lub nie, przez Związki Zawodowe, zaproponowanych przez niego zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o.

Informacja powyższa nie została poprzedzona żadnymi konsultacjami, nie przedstawiono żadnego spójnego programu działań w najbliższym czasie, a samą formą przekazania można odczytać jako szantaż.

Z tych powodów, oraz jej treści, informacja ta została przyjęta z niepokojem i oburzeniem przez naszą organizację.

Pracownicy Zakładu Konstrukcji Spawanych „Łabędy” Sp. z o.o. to nasi koledzy, koleżanki, przyjaciele. W przypadku nieudacznego zarządzania Zakładem skutki tego zarządzania mogą doprowadzić w najbliższym czasie do częściowej lub całkowitej likwidacji Spółki i tragedii wśród siedmiuset pracowników, ich rodzin oraz najbliższych.

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego nie wyraża zgody na zwolnienia pracowników, na których to Zarząd próbuje przerzucić odpowiedzialność za obecną sytuację w Spółce.

Wysoce nieetyczne jest, aby koszty zaniechań swoich działań Zarząd przerzucał na organizacje związkowe i na wysoko wykwalifikowanych pracowników Zakładu Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. , którzy nie zawinili tej sytuacji.

Bez korzystnych dla pracowników, alternatywnych propozycji, nie ma zgody Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego na manipulowanie przy Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i nie będzie. Tam są zawarte przywileje pracowników takie np.: jak wysługa lat, wypłata nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalne, które zostały zapisane jako rezultat czasami wieloletnich negocjacji i uzgodnień.

Sytuacja epidemiologiczna i jej skutki nie mogą być wykorzystywane jako pretekst do odbierania pracownikom ich płacy, świadczeń i przywilejów.

Obecna sytuacja obliguje właściciela Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do aktywnego włączenia się w procesy pomocowe dla Spółki.

Zakład Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. jest dużą firmą o dużym znaczeniu dla gospodarki i rynku pracy, dlatego nie można pominąć właściciela w procesie utrzymania Spółki na powierzchni.

Zakład Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. winien być przez właściciela potraktowany indywidualnie i priorytetowo.

Jako Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego zadeklarowałem Panu Prezesowi Grzegorzowi Szkaradek pomoc w kontaktach ze Spółkami z branży zbrojeniowej w celu znalezienia dodatkowych zamówień. Niestety, jak dotychczas, Pan Prezes nie podjął tematu pomimo, że ZKS od początku swojego istnienia był w posiadaniu koncesji pozwalającej produkować dla branży zbrojeniowej i takie konstrukcje w przeszłości wykonywał.

Szanowni Pracownicy Zakładu Konstrukcji Spawanych "ŁABĘDY" Sp. z o.o.

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w odpowiedzi na szantaż Zarządu żąda przedstawienia Kompleksowego Programu Naprawczego Spółki, który winien być podstawą do dalszej dyskusji.

Zarząd Zakładowej Grupy Związkowej Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. podjął Uchwałę i przesłał Panu Prezesowi.

Przestawiam treść Uchwały:

„…Zarząd Zakładowej Grupy Związkowej Zakładu Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. zwraca się z żądaniem do Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. do przedstawienia na piśmie Kompleksowego Programu Naprawczego dla Zakładu Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY”
Sp. z o.o. obejmującego następujące płaszczyzny funkcjonowania Spółki :

- kontrakty oraz zawarte Umowy długoterminowe, - rynkowej, - finansowej, - właścicielskiej, - kapitałowej, - majątkowej, - organizacji pracy, - inwestycyjnej, - zaopatrzeniowej, - kooperacyjnej.

Ponadto wnioskujemy o wskazanie w formie pisemnej jakie ograniczenia płacowe planuje wprowadzić Prezes Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych „ŁABĘDY” Sp. z o.o. wobec Prezesa, Rady Nadzorczej i stanowisk w stopniu Dyrektorskim.".

Stanowisko naszego Związku Zawodowego potwierdzone Uchwałą jest reakcją na szantaż Zarządu. W reakcji na brak zamówień, bez jakichkolwiek uprzednich konsultacji, postawił partnerów społecznych przed „wyborem”, albo odebranie pracownikom wynagrodzeń i świadczeń, albo niewiadoma skala zwolnień.

Panie Prezesie Zakładu Konstrukcji Spawanych „Łabędy” Sp. z o.o. – Uchwała, którą cytowałem została wypracowana kolegialnie, po wnikliwej dyskusji i nie jest wyłącznym, osobistym zdaniem Przewodniczącego Związku.

Przewodniczący Związku reprezentuje Związek Zawodowy i jego członków, przedstawia jego stanowisko i nie prowadzi żadnej prywatnej wojny, czy vendetty.

Personalny atak skierowany na moją osobę przez Pana i Pana popleczników w ostatnim czasie jest niedopuszczalny, nieprofesjonalny i obraźliwy.

Panie Prezesie, proszę się nie skupiać na małostkowych gierkach personalnych, nie ma na to czasu. Proszę wykazać swój kunszt menagera i skupić się na ratowaniu firmy. Trzeba:

- zapełnić hale produkcją,

- zabiegać o pomoc u właściciela,

- dokonać niezbędnych zmian organizacyjnych i innych.

Dopóki będzie Pan traktował pracowników Spółki jako jej najcenniejszy element, my wszyscy w ratowaniu ZKS-u Panu pomożemy. Załoga już nie raz, w trudnych czasach pokazała, że potrafi się skonsolidować i skupić na ratowaniu swoich miejsc pracy.

Szanowni Pracownicy,

bądźmy razem, nie dajmy się podzielić, te złe czasy w końcu miną i doczekamy normalności, również w traktowaniu nas przez zarządzających Firmą.