ŚWIADCZENIA   STATUTOWE

dla członków Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

1. 300,00 Urodzenie dziecka.

- akt urodzenia,

- dowód osobisty.

2. 200,00 Zgon członka Związku.

- akt zgonu lub jego odpis,

- dokument stwierdzający, kto pokrył koszty pogrzebu gdy zmarły nie miał rodziny.

3. 100,00 Zgon członka rodziny związkowca.

- akt zgonu lub jego odpis,

- dokument stwierdzający stopień pokrewieństwa / współmałżonek, matka, ojciec, teść, teściowa, dziecko, brat, siostra/.

4. 250.00 Przejście członka Związku na emeryturę lub rentę inwalidzką

od 14.02.2018r.

- wniosek potwierdzony przez Kierownika Wydziału lub Biuro Ruchu,

- świadczenie przysługuje tylko raz w okresie przynależności do ZZPE.

5. 50.00 Pożegnanie członka Związku odchodzącego na emeryturę lub rentę.

- zakup kwiatów,

- określenie terminu pożegnania na wniosku.

6. 40.00 Odwiedziny chorego – od 14.02.2018r.

- potwierdzenie w Biurze Ruchu choroby związkowca na wydziale ponad 21 dni,

- wypłacone co 30 dni w przypadku przedłużającej się choroby od daty ostatniej wypłaty,

- członkowie Związku nie będący pracownikami dodatkowo uzupełniają wniosek o poświadczenie lekarskie okresu choroby,

- termin 21 dni nie dotyczy członków, którzy ulegli wypadkowi przy pracy,

- świadczenie przysługuje tylko przedstawicielom WGZ/ZGZ biorącym udział w odwiedzinach chorego.

7. do 200,00 Zwrot kosztów reprezentacji przedstawiciela Związku

w pogrzebie członka ZZPE w ZMŁ.

- suma obejmuje koszty wieńca oraz rozliczenie kosztów przejazdu.

8. 50,00 do 200,00 Zapomoga losowa.

- wniosek zaopiniowany przez WGZ/ZGZ z zaproponowaną kwotą zapomogi,

- zaświadczenie o wysokości zarobku lub odcinek renty, emerytury,

- uzasadnienie potwierdzające wydarzenie losowe np. potwierdzenie przez lekarza lub  wypis ze szpitala.

Zasady przyznawania zapomóg losowych: Emeryci od 30,00 zł do 150,00 zł ( w tym szpital), pracownicy od 50,00 zł do 200,00 zł (w tym szpital). W wyjątkowych przypadkach przyznawana będzie kwota 300,00 zł.