ŚWIADCZENIA STATUTOWE
dla członków
Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

1.  300,00 zł - urodzenie dziecka

-      akt urodzenia,

-      dowód osobisty.

2.  200,00 zł - zgon członka Związku

-      akt zgonu lub jego odpis,

-      dokument stwierdzający, kto pokrył koszty pogrzebu gdy zmarły nie miał rodziny.

3.  100,00 zł - zgon członka rodziny związkowca

-      akt zgonu lub jego odpis,

-      dokument stwierdzający stopień pokrewieństwa (współmałżonek, matka, ojciec, teść, teściowa, dziecko, brat, siostra).

4.  300,00 zł - przejście członka Związku na EiR, pożegnanie,

-       wniosek potwierdzony przez Kierownika Wydziału lub Biuro Ruchu,

-      świadczenie przysługuje tylko raz w okresie przynależności do ZZPE.

5.  50,00 zł - odwiedziny chorego – od 01.01.2022 r.

-       potwierdzenie w Biurze Ruchu choroby związkowca na wydziale ponad 21 dni,

-       wypłacone co 30 dni w przypadku przedłużającej się choroby od daty ostatniej wypłaty,

-      członkowie Związku nie będący pracownikami dodatkowo uzupełniają wniosek o poświadczenie lekarskie okresu choroby,

-       termin 21 dni nie dotyczy członków, którzy ulegli wypadkowi przy pracy,

-       świadczenie przysługuje tylko przedstawicielom WGZ/ZGZ biorącym udział w odwiedzinach chorego.

6.  do 300,00 zł - zwrot kosztów reprezentacji przedstawiciela Związku w pogrzebie członka ZZPE

7.  do 500,00 zł - zapomoga losowa

-     wniosek zaopiniowany przez WGZ/ZGZ z zaproponowaną kwotą zapomogi.

8.  do 150,00 zł - zapomoga losowa dla emerytów i rencistów

-    wniosek zaopiniowany przez Przewodniczącego Koła EiR z zaproponowaną kwotą zapomogi.