REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO   W ZM „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Art. 1.   Ze względu na jedność terytorialną Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. obejmuje swym działaniem podmioty gospodarcze na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 2.   Siedziba Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. mieści się w Gliwicach 44-109 ul. Mechaników 9.

Art. 3.   Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. posiada osobowość prawną, może nabywać i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa, Statutem Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i niniejszym Regulaminem Wewnętrznym.

ROZDZIAŁ II.

STRUKTURY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO W ZM „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

Art. 4.   Organami ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. są :

a/ Zebranie Delegatów.

b/ Zarząd Międzyzakładowy ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A.

c/ Komisja Rewizyjna.

d/ Zakładowa Grupa Związkowa.

e/ Wydziałowa Grupa Związkowa.

f/ Grupa Emerytów i Rencistów.

 1. Władzami Związku są :

a/ Zebranie Delegatów ZZPE,

b/ Zarząd Międzyzakładowy ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. między Zebraniami Delegatów jest władzą wykonawczą.

     Między posiedzeniami Zarządu Międzyzakładowego Związku, organem wykonawczym jest Prezydium Zarządu Międzyzakładowego ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A.

2. Organy ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. pochodzą z wyboru.

Art. 5.   Organizacja i uprawnienia organów ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A.

ZEBRANIE DELEGATÓW   ZZPE .

 1. Najwyższą władzą Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. jest Zebranie Delegatów.
 2. Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Międzyzakładowy Związku :

a/ Zebranie Sprawozdawczo – Problemowe w połowie kadencji,

b/ Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze przed upływem kadencji.

 1. W Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci na podstawie mandatów otrzymanych w czasie zebrań wyborczych Grup Związkowych oraz członkowie ustępującego Prezydium Zarządu Międzyzakładowego i Komisji Rewizyjnej bez biernego i czynnego prawa wyborczego. Bierne i czynne prawo wyborcze uzyskują z chwilą udzielenia Zarządowi Międzyzakładowemu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres minionej kadencji.

4. Ustala program działania ZZPE w ZM   „BUMAR – Łabędy” S.A.

5. Uchwala Wewnętrzny Regulamin ZZPE w ZM „BUMAR - Łabędy" S.A., zwykłą większością głosów Delegatów obecnych na Zebraniu po stwierdzeniu jego prawomocności.

6. Podejmuje Uchwałę o przystąpieniu lub wystąpieniu z ogólno-krajowych organizacji związkowych. Uchwała taka wymaga uzyskania kwalifikacji większości 2/3 głosów Delegatów obecnych na Zebraniu po stwierdzeniu jego prawomocności.

7. Ustala skład ilościowy i wybiera Władze ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. oraz Komisję Rewizyjną zgodnie z przyjętą ordynacją wyborczą.

8. Rozpatruje wnioski i postulaty oraz odwołania członków Związku od Uchwał Zarządu Międzyzakładowego ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. dotyczących tych członków.

9. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielania absolutorium Zarządowi Międzyzakładowemu Związku.

10.Decyduje o rozwiązaniu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. uchwałą Zebrania Delegatów podjętą większością 2/3 ważnych głosów po stwierdzeniu jego prawomocności. Czynności związane z likwidacją ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zebranie Delegatów.

12. Udziela pełnomocnictw Zarządowi Międzyzakładowemu na jego wniosek.

13. Ustala wysokość składki od pracujących członków ZZPE.

ZARZĄD MIĘDZYZAKŁADOWY ZZPE .

 

1. Kieruje bieżącą działalnością Związku.

2. Realizuje Uchwały Zebrania Delegatów.

3. Zwołuje Zebrania Delegatów zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

4. Zarządza majątkiem Związku.

5. Powołuje w zależności od potrzeb Komisje i zespoły problemowe.

6. Ustala na wniosek Komisji Rewizyjnej wysokość dodatków płacowych lub funkcyjnych dla pracowników oddelegowanych do pracy w Związku.

 1. Ustala wysokość świadczeń statutowych dla członków Związku.
 2. Ustala zasady wydatkowania środków finansowych zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym.
 3. Ustala zakres i kieruje zbiorowymi działaniami Związku na rzecz obrony praw pracowniczych.
 4. Podejmuje i organizuje formy protestu.
 5. Uchwala preliminarz budżetowy Związku.
 6. Wybiera zgodnie z Ordynacją Wyborczą Wiceprzewodniczącego

/Wiceprzewodniczących/, Sekretarza i Przewodniczących Stałych Komisji Problemowych, którzy wraz z Przewodniczącym stanowią Prezydium Zarządu Międzyzakładowego.

13. Wybiera i odwołuje Delegatów do wyższych Struktur Związkowych – Mandat Delegata jest ważny na całą kadencję tych struktur.

14. Sprawuje nadzór nad działalnością Społecznej Inspekcji Pracy.

15. Ustala wysokość składki dla niepracujących członków Związku.

 

 

 

PREZYDIUM ZARZĄDU MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZZPE .

1. Realizuje zadania Zarządu Związku między posiedzeniami.

 1. Zwołuje posiedzenia Zarządu Międzyzakładowego.
 2. Podejmuje decyzje w zakresie sprawnego funkcjonowania Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu Międzyzakładowego.
 3. Składa sprawozdania ze swej działalności wobec Zarządu Międzyzakładowego.

KOMISJA REWIZYJNA ZZPE .

1. Kontroluje całokształt działalności finansowej Związku.

2. Kontroluje na bieżąco realizację Uchwał Władz Związku oraz realizację wniosków, postulatów i skarg zgłaszanym Organom Związku.

3. Przedkłada Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swej działalności.

 1. Ocenia projekty preliminarzy budżetowych, jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazuje uwagi i wnioski w tym zakresie Zarządowi Międzyzakładowemu Związku.
 2. Wnioskuje do Zarządu Międzyzakładowego Związku o zmiany w ustalaniu wysokości dodatków płacowych lub funkcyjnych dla pracowników oddelegowanych do pracy w Związku.
 3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Związku, niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Międzyzakładowy Związku.

GRUPA ZWIĄZKOWA ZZPE .

 

 1. Podstawową Strukturą Związku jest Grupa Związkowa.
 2. Grupa Związkowa działająca w obrębie :

a/ Zakładów – przyjmuje nazwę Zakładowej Grupy Związkowej.

- Zakładowe Grupy Związkowe są stroną wobec swojego pracodawcy zwłaszcza w sprawach wynikających z zapisów Kodeksu Pracy i ZUZP, jak również Ustawy o Związkach Zawodowych. Mogą podejmować decyzje zgodne ze Statutem i Regulaminem Wewnętrznym ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A.

- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa ZZPE w ZM „BUMAR Łabędy” S.A. zachowuje w stosunku do Zakładowych Grup Związkowych Status organu nadrzędnego i odwoławczego.

b/ Działu, Wydziału – przyjmuje nazwę Wydziałowej Grupy       Związkowej.

c/ Emerytów i Rencistów – przyjmują nazwę Grupa Emerytów i Rencistów na obszarze swego działania (np.: Pyskowice, Gliwice – Łabędy.

 1. Organem uchwałodawczym i Władzą Grupy Związkowej jest zebranie członków /Delegatów/ Grupy Związkowej.
 2. Organem Wykonawczym Grupy Związkowej jest Zarząd Grupy Związkowej.

ZADANIA ZARZĄDU GRUPY ZWIĄZKOWEJ.

 1. Realizowanie Uchwał Zarządu Międzyzakładowego Związku.
 2. Reprezentowanie interesów członków i pracowników wobec kierownictwa komórki organizacyjnej,
 3. Realizowanie zadań statutowych Związku na terenie swego działania,
 4. Współdziałanie z Zarządem Międzyzakładowym, Prezydium, komisjami i zespołami Związku.

PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY, (WICEPRZEWODNICZĄCYCH), SEKRETARZ ZARZĄDU MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZZPE W ZM „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

Przewodniczący.

1. Organizuje prace Zarządu Międzyzakładowego i jego Prezydium,

 1. 2. Reprezentuje Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. i na zewnątrz.
 2. 3. Realizuje zadania nałożone przez Zarząd Międzyzakładowy i jego
 3. Prezydium,

     4. Podejmuje decyzje w zakresie sprawnego funkcjonowania Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku.

5. Składa sprawozdanie z działalności Zarządu Międzyzakładowego przed Zebraniem Delegatów.

Wiceprzewodniczący.

1. Organizuje prace Komisji Problemowych,

2.Współuczestniczy w realizacji zadań nałożonych przez Zarząd Międzyzakładowy i Prezydium Związku.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego przejmuje zakres jego obowiązków.

Sekretarz.

1.Merytoryczne przygotowuje posiedzenia Zarządu Międzyzakładowego Związku oraz Prezydium Związku.

2. Nadzoruje terminową realizację Uchwał organów Związku.

3. Odpowiada za przepływ informacji wewnątrz związkowej oraz do środków publicznego przekazu.

4. Wspomaganie Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego (Wiceprzewodniczących), w kontaktach z Grupami Związkowymi i przy realizacji Uchwał organów Związku.

 

 

 

ROZDZIAŁ   III.

 

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO W ZM „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

Art. 6.   Majątek Związku powstaje :

 1. Ze składek członkowskich :

a/ wysokość składki dla pracujących członków ZZPE określa Zebranie Delegatów i jest potrącana przez listę płac lub w sposób określony przez Zarząd Międzyzakładowy Związku

b/ wysokość składki dla niepracujących członków ZZPE określa Zarząd Międzyzakładowy i jest opłacana indywidualnie,

c/ opłacona składka nie podlega zwrotom,

d/ Członek ZZPE nie płacący składki przez co najmniej trzy miesiące zostaje automatycznie wykreślony z listy przynależności do Związku.

 1. Z dotacji, darowizn.
 2. Z dochodów prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej.

Art. 7.   Zarządzanie majątkiem Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. nie może naruszać przepisów finansowych.

Art. 8.   Majątek Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

Art. 9.   Działalność Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

Art.10.  Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.

Art.11.  Dysponowanie majątkiem Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. :

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni : Przewodniczący i inne osoby upoważnione przez Zarząd Międzyzakładowy Związku.
 2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.
 3. W sprawie nabycia lub zbycia środka trwałego, wymagana jest Uchwała Zarządu Międzyzakładowego Związku.

 

ROZDZIAŁ   IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Art. 12.Wątpliwości powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Międzyzakładowy Związku.

Art.13.  W przypadku rozwiązania ogólnokrajowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego zgodnie z Art. 41 Statutu Związku, Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. przekształca się w samodzielną Organizację Związkową.

Art. 14.Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. posługuje się pieczątką o treści :

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A. 44-109 Gliwice ul. Mechaników 9.

Art.15.  Zarząd Międzyzakładowy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. posługuje się pieczątką okrągłą o treści :

Zarząd – w środku, oraz Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A. w Gliwicach   –   na obwodzie.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO W ZAKŁADACH MECHANICZNYCH „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

 

 

Art. 1.   Członkowi Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. przysługują świadczenia statutowe.

Art. 2.   Rodzaj świadczeń statutowych, ich wysokość jak również zasady udzielania określa Zarząd Międzyzakładowy Związku.

Art. 3.   Prawo do ubiegania się o świadczenia, tracą moc po upływie okresu 6 – ciu miesięcy od chwili nabycia tego prawa.