18 października 1982 roku grupa 39 pracowników postawiła przed sobą zadanie budowy od podstaw związku nowej generacji. Na inauguracyjnym spotkaniu wybrano 17-osobowy komitet założycielski oraz 5-osobowe prezydium, którego zadaniem było opracowanie statutu nowego związku i zarejestrowanie go w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. W skład prezydium weszli: Henryk Węgierek, Zbigniew Słowiński, Walerian Zimny, Zbigniew Klimek oraz Bogdan Malec. Dzięki dużemu zaangażowaniu ówczesnych działaczy, już 28 grudnia 1982 roku związek został zarejestrowany pod nazwą Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Mechanicznych "Łabędy".


I Walne Zebranie związku odbyło się 15 marca 1983 roku, wybrano wówczas zarząd związku, na czele którego stanął członek prezydium komitetu założycielskiego Zbigniew Słowiński. Walne zebranie przyjęło również statut i opracowało założenia programowe. Tak rozpoczęła się działalność związku w Bumarze-Łabędy. Szeregi członków z roku na rok powiększały się, w najlepszym okresie, w 1987 roku, w związku było ponad 4000 pracowników. W tym czasie zrodziła się koncepcja utworzenia federacji związków zawodowych pracowników przemysłu specjalnego.


Z inicjatywy naszych zakładowych działaczy, w czerwcu 1983 roku w Łabędach doszło do spotkania 23 związków zawodowych działających w 4 zrzeszeniach. Na tym spotkaniu zapadła decyzja o utworzeniu federacji. Na czele komitetu założycielskiego stanął Zbigniew Słowiński. 14 grudnia 1983 roku zarejestrowano Federację Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego i Precyzyjnego. 10 stycznia 1984 roku odbyło się pierwsze zgromadzenie federacji, które wybrało władze, przyjęło program działania i uchwaliło statut.

Pierwszym przewodniczącym został Stanisław Janas z WSK Mielec, zaś jednym z trzech wiceprzewodniczących - przedstawiciel Bumaru Lech Mikulski. Nasi związkowcy byli również aktywni podczas ogólnopolskiego spotkania federacji związkowych w Bytomiu, w dniach 21-24 listopada 1984 roku, kiedy utworzono OPZZ. W skład 78 - osobowego Komitetu Wykonawczego nowej centrali związkowej wszedł Zbigniew Słowiński.

Jak zatem wynika z przytoczonych faktów, zakładowa organizacja związkowa odegrała znaczącą rolę w tworzeniu i kształtowaniu nowe- go modelu ruchu związkowego w Polsce.

Związek - tak w kraju jak i w zakładzie - dostosowywał się do działania w warunkach pluralizmu związkowego. Zmienił się sposób reprezentowania interesów pracowniczych w zakładzie pracy; dzięki konstruktywnej współpracy związki zawodowe stały się poważnym partnerem pracodawców

W okresie 20-letniej działalności organizacja związkowa w Bumarze miała czterech przewodniczących:
w latach 1983-1985 - Zbigniew Słowiński
w latach 1985-1989 - Stefan Warmuziński
w latach 1989-2000 - Wacław Kęska
od roku 2000 - Jerzy Cembrzyński.


Pomimo znacznej redukcji zatrudnienia ilość pracowników zrzeszonych w ZZPE jest relatywnie taka sama - oscyluje wokół 35% zatrudnionych. Wciąż jest to największa organizacja związkowa w BUMARZE.

Z okazji 15-lecia związku zawodowego organizacja otrzymała zbiorową odznakę honorową "Za zasługi dla OPZZ", a indywidualne wyróżnienia otrzymali wówczas: Zbigniew Słowiński, Jerzy Cembrzyński, Zbigniew Klimek, Henryk Węgierek, Władysław Lenek, Bogusław Sikora, Roman Michalski, Jan Kieszkowski, Helena Gralińska, Jerzy Ziółkowski, Bogdan Dubiel i Zygmunt Kowalski.

Na 20-lecie związku Zarząd Krajowy ZZPE przyznał wyróżniającym się działaczom odznaki "Zasłużony dla OPZZ", a także okolicznościowe dyplomy uznania. Odznaki otrzymali: Zbigniew Makieła, Krzysztof Paul, Jan Bogucki, Paweł Werys, Andrzej Turek, Władysław Helis, Ryszard Cencek, Marek Sowa, Marek Weber, Jan Sadkowski, Paweł Sysak i Andrzej Sypek.

Na zakończenie swego wystąpienia podczas obchodów 20-lecia związku w naszej firmie, przewodniczący Jerzy Cembrzyński powiedział: "Wszystkim wyróżnionym składam serdeczne podziękowanie za wkład pracy jaki wnieśli w rozwój naszej organizacji związkowej, pozostałym związkowcom składam słowa uznania za działalność w swoich grupach związkowych, szczególne zaś podziękowania składam naszym weteranom pracy - emerytom i rencistom.

Jest jeszcze bardzo wielu członków należących do naszego związku od 1983 roku, lecz ograniczony i skromny charakter obchodów 20-lecia istnienia ZZPE w Bumarze nie pozwala ich tu wszystkich gościć. Jednak pamiętamy o nich i składamy im gorące podziękowanie za 20 lat przynależności, życząc jednocześnie na dalsze lata dużo zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym."


10.06.2005 – KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA


W dniu 10 czerwca 2005 roku odbyła Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza naszego Związku . W konferencji uczestniczyło 102 delegatów wcześniej wybranych na zebraniach Wydziałowych Grup Związkowych oraz zaproszeni goście . W czasie zebrania delegaci przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Jerzego Cembrzyńskiego z działalności Związku za okres 2001-2005 . Wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną . Funkcje Przewodniczącego ponownie powierzono Jerzemu Cembrzyńskiemu . Przyjęto program działania na następną kadencje 2005-2009.

W zebraniu uczestniczyli Stanisław Janas – Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Warszawie, Jerzy Szpecht – Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego, Artur Trzeciakowski – Prezes Zarządu „BUMARU- Łabędy” S.A.


KONFERENCJA Z OKAZJI 25 –LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU.

W dniu 30 czerwca 2008 r w Restauracji Kuźnica odbyła się Konferencja z okazji 25- lecia powstania Związku . Konferencje rozpoczął Przewodniczący Jerzy Cembrzyński , który powiedział :

KOLEŻANKI I KOLEDZY

SZANOWNI GOŚCIE

Minęło ponad 25 lat od momentu, gdy 18 października 1982 roku zebrała się grupa 39 pracowników naszego zakładu, która postawiła sobie zadanie budowę od podstaw ruchu związkowego nowej generacji.

Na tym spotkaniu wybrano 17 osobowy Komitet Założycielski oraz pięcioosobowe Prezydium, którego zadaniem było opracowanie statutu nowego Związku oraz zarejestrowanie go w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach.

W skład Prezydium weszli :

Henryk Węgierek, Zbigniew Słowiński, Walerian Zimny, Zbigniew Klimek i Bogdan Malec.

Dzięki dużemu zaangażowaniu tamtych działaczy już 28 grudnia 1982 roku Związek został zarejestrowany pod nazwą Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Mechanicznych „Łabędy”.

I Walne Zebranie Związku odbyło się w dniu 15 marca 1983 roku, wybrano wówczas Zarząd Związku na czele którego stanął dotychczasowy członek Prezydium Komitetu Założycielskiego Kol. Zbigniew Słowiński.

I Walne Zebranie Związku przyjęło Statut i opracowało założenia programowe. I tak rozpoczęła się działalność naszego Związku w BUMARZE „Łabędy”, którego szeregi z roku na rok powiększały się i w najlepszym okresie tzn. w 1987 roku członkami Związku było ponad 6 tysięcy pracowników Zakładu.

W miarę jak działalność Związku zaczęła zataczać coraz szersze kręgi Zarząd Związku dostrzegł potrzebę posiadania przedstawicielstwa na poziomie ponad zakładowym i branżowym. Zrodziła się więc koncepcja utworzenia Federacji Związków Zawodowych pracowników przemysłu specjalnego. Na apel naszego Związku w czerwcu 1983 roku w Łabędach doszło do spotkania 23 Związków Zawodowych działających na terenie 4 Zrzeszeń.

Na tym spotkaniu jednomyślnie zapadła decyzja o utworzeniu Federacji. W tym celu powołano Komitet Założycielski na czele którego stanął Kol. Zbigniew Słowiński.

Po cierniowej drodze jako przyszedł ten Komitet 14 grudnia 1983 roku doszło do zarejestrowania Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego i Precyzyjnego. 10 stycznia 1984 roku odbyło się pierwsze Zgromadzenie Federacji, które wybrało władze, uchwaliło Statut i przyjęło Program Działania.

Pierwszym Przewodniczącym Federacji został Kol. Stanisław Janas z WSK Mielec, zaś jednym z 3-ch Wiceprzewodniczących został przedstawiciel naszego Związku Kol. Lech Mikulski.

Aktywni byliśmy również przy tworzeniu Ogólnopolskiego Spotkania Federacji Związkowych w Bytomiu, które miało miejsce w dniu 21-24.11.1984 roku, gdzie utworzono OPZZ. W skład 78 osobowego Komitetu Wykonawczego nowej centrali Związkowej wszedł Kol. Zbyszek Słowiński z naszej Organizacji Zakładowej.

Jak wynika z przytoczonych faktów Związek nasz odegrał również niebagatelną rolę w tworzeniu i kształtowaniu nowego modelu ruchu związkowego w Polsce.

SZANOWNI PAŃSTWO

25 lat to być może niedługi czas w ujęciu historycznym, ale jedno jest pewne, że w tym czasie Związek nasz aktywnie uczestniczył i uczestniczy w dziejowej przebudowie naszego Państwa. To właśnie w tym czasie zmienił się ustrój Polski, a Zakład nasz przestał funkcjonować w systemie centralnego socjalistycznego planowania i od 1989 roku dostosowuje się do warunków wolnego rynku i nowego ładu gospodarczego Europy i Świata.

Ostatnie lata to również okres dostosowania się Związku do działania w warunkach pluralizmu związkowego, który zmienił zasadniczo funkcję reprezentowania interesów pracowniczych w zakładzie pracy.Dzięki konstruktywnej współpracy związków zawodowych staliśmy się poważnym partnerem wobec pracodawców.

To właśnie takie działanie i ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń pozwoliło przezwyciężyć największe zagrożenia jakie miały miejsce po 1989 roku, gdy nasz zakład był bliski upadłości ekonomiczno- finansowej. Nadrzędnym celem było wówczas ratowanie firmy i w tym procesie odegraliśmy zasadniczą rolę gdyż umieliśmy przedstawić i obronić racje naszej Załogi sięgając nawet po radykalne ustawowe uprawnienia ze strajkiem włącznie.

Dziś musimy stwierdzić, że pomimo różnych działań i deklaracji kolejnych ekip rządowych w dalszym ciągu istnieją bardzo poważne zagrożenia dla Przemysłu Zbrojeniowego w tym również BUMARU- Łabędy.

Brak środków na restrukturyzację i rozwój tej branży oraz zbyt niskie wydatki na uzbrojenie polskiej Armii w najbliższych latach może być powodem upadku wielu Zakładów Zbrojeniowych.

Wiemy dziś, że BUMAR – Łabędy nie będzie produkował nowych czołgów, wiemy również, że w najbliższych latach nie przewiduje się uruchomienia innego wyrobu strategicznego, a działalność firmy przez najbliższe lata ograniczy się do modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu Polskiej Armii.

Jeżeli dodamy, że szybka konwersja produkcji jest niemożliwa to rysuje się czarna przyszłość dla naszej Spółki. Jeżeli do tego dojdzie to wszystkie wieloletnie wyrzeczenia załogi dla ratowania firmy zostaną zmarnowane.

Jako związkowcy zrobimy wszystko, aby do tego nie dopuścić.

Oczekujemy, że prowadzona konsolidacja Przemysłowego Potencjału Obronnego wokół grupy BUMAR Sp. z o.o. przyniesie oczekiwane pozytywne zmiany organizacyjne, a w konsekwencji stabilizację tego sektora przemysłowego.

Na zakończenie tego krótkiego wystąpienia pragnę podziękować wszystkim naszym związkowcom, a nade wszystko jego aktywowi, za niestrudzoną społeczną pracę na rzecz obrony interesów pracowniczych, za niejednokrotne narażenie się pracodawcy swoją nieugiętą postawą, jak również poświęcanie swojego prywatnego czasu w organizację różnych imprez sportowo – rekreacyjnych i wiele innych działań na rzecz integracji swoich grup związkowych i całej organizacji międzyzakładowej.

Szczególne słowa uznania kieruję pod adresem Grup Związkowych Emerytów i Rencistów Łabęd i Pyskowic za nieustanna chęć pomocy głównie starszym i schorowanym naszym związkowcom.

Dziś po 25-latach funkcjonowania naszego Związku Zawodowego jest nas o wiele mniej, bo i liczba pracowników zmalała z prawie 11 tysięcy do niecałe 3,5 tysiąca, ale nadal jesteśmy jedną z najliczniejszych w naszej Firmie organizacji związkowych liczącej około 800 członków pracujących i 350 emerytów i rencistów.

W tym czasie wielu cennych działaczy naszego Związku Zawodowego odeszło na wieczny spoczynek, wspominamy ich i oddajemy słowa „Cześć ich Pamięci”.

Proszę więc o powstanie i uczczenie ich pamięci chwilą ciszy. Zebrani na konferencji Związkowcy i Zaproszeni Goście chwilą ciszy uczcili pamięć działaczy naszego Związku Zawodowego którzy już nie żyją.

Następnie wyróżniono okolicznościowymi „Dyplomami” najbardziej aktywnych i długoletnich członków Związku. Wyróżnienia otrzymali: Irena Kubiaczyk, Sonia Kołodziej , Piotr Karweta, Barbara Mleczko, Roman Michalski, Andrzej Hoczek, Wojciech Gargała, Jerzy Cytera, Franciszek Moszyński, Henryk Cieśla, Marek Płużek, Roman Kwiatkowski, Waldemar Groelich, Halina Zaręba, Edward Bac, Oleszczuk Sylwester, Marek Drożdżyński, Zdzisław Wojciechowski, Tadeusz Soneman, Andrzej Sypek, Krzysztof Augustyniak Krzysztof, Marek Bałabuch ,Maria Dembia ,Michał Hadamek ,Mirosław Magdziarz , Tadeusz Pawlik, Marek Sowa, Paweł Sysak, Marek Weber, Mirosław Wilk, Grzegorz Witczak, Paweł Zarzycki, Marian Zieliński, Jacek Rupacz ,Iwona Kempska, Zbigniew Bogdan, Zdzisław Wojciechowski ,Zygmunt Kowalski, Bernard Kempski, Jan Masternak, Henryk Pawlak, Józef Ściegliński ,Ryszard Bryła, Jan Panek,Teresa Cytarzyńka, , Maria Mokrzycka ,Roman Siwalski, Andrzej Turek, Józef Wilczek, Lidia Ożga, Elżbieta Grudkowska, Jan Kieszkowski ,Henryk Franik , Bogdan Stańczak ,Barbara Płużek, Jan Patera, Jan Nowicki ,Norbert Rawicki, Ryszard Stochaj, Bogdan Dubiel, Krzysztof Prażucha , Jan Karnus, Stefan Kurczab, Teresa Skubella, Emilia Domagała, Zbigniew Makieła, Edward Denisiewicz , Jan Sadkowski .

Przyznano 14 oznaczeń II stopnia „Zasłużony dla OPZZ. Oznaczenia otrzymali: Jan Karnus, Edward Bac, Maria Mokrzycka, Bogdan Stańczak, Krzysztof Prażucha, Piotr Karweta, Jan Patera, Jan Panek, Henryk Cieśla, Zbigniew Bogdan, Henryk Pawlak, Grzegorz Witczak, Edward Denisiewicz, Tadeusz Pawlik. Oznakę I stopnia „ Zasłużony dla OPZZ otrzymał Jerzy Cembrzyński.