Statut ważny jest od dnia 5 czerwca 2020 r.

STATUT

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO
w Zakładach Mechanicznych „BUMAR–ŁABĘDY” S.A.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. jest organizacją, dobrowolną, i samorządną.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2

Związek w działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej.

Art. 3

Związek posiada osobowość prawną.

Art. 4

Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych oraz współpracować z innymi organizacjami.

Art. 5

Związek może tworzyć przedstawicielstwa zakładowe – Grupy Związkowe.

Art. 6

Związek działa przez władze i organy określone w Statucie.

Art. 7

Siedzibą Związku jest Miasto Gliwice.

 

Rozdział II

Cel i działania Związku

Art. 8

Celem Związku jest walka o prawa i interesy swych członków, o poziom życia ich i ich rodzin. Związek reprezentuje swych członków w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracowników oraz warunków socjalno – bytowych i kulturalnych.

Art. 9

Związek realizuje swoje cele korzystając ze wszelkich uprawnień związków zawodowych określonych w ustawie o związkach zawodowych, innych ustawach i przepisach prawa oraz konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, a w szczególności:

1.   opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji dotyczących zatrudnienia i wynagradzania za pracę, świadczeń socjalnych i społecznych, warunków pracy i środowiska, polityki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego oraz innych dziedzin polityki socjalno-bytowej, społecznej i gospodarczej, a także uczestniczenia w pracach nad tymi projektami i występowanie do właściwych organów władzy i administracji z inicjatywami w tym zakresie;

2.   dokonywanie społecznych kontroli przestrzegania prawa w dziedzinach warunków pracy, płac i zatrudnienia, doświadczeń socjalnych, ochrony zdrowia i środowiska oraz podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie;

3.   prowadzenie okresowych badań i analiz kształtowania się poziomu płac i dochodów oraz kosztów utrzymania pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin;

4.   zgodnie z przepisami prawa inicjowanie, negocjowanie, zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy, zakładowych umów zbiorowych, zakładowych systemów wynagradzania i innych porozumień i umów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych oraz nadzorowanie ich przestrzegania, realizowane przez właściwe struktury Związku;

5.    uzgadnianie przez zakładowe organy Związku, ustalanych w zakładach pracy:

a)    systemów wynagradzania i związanych z nimi regulaminów nagród i premiowania,

b)    zasad wykorzystywania środków celowych na rzecz działalności socjalno-bytowej i mieszkaniowej,

c)    rozkładów czasu pracy;

6.   zajmowanie przez zakładowe organy Związku stanowiska wobec kierownika zakładu pracy i organów przedsiębiorstwa oraz zarządów we wszystkich sprawach dotyczących praw i interesów załogi zakładu pracy;

7.   zajmowanie, w odniesieniu do członków Związku, przez zakładowe organy Związku, stanowisk we wszystkich indywidualnych w sprawach pracowniczych;

8.   podejmowanie, na wniosek pracowników nie będących członkami Związku, obrony ich praw pracowniczych, jeśli wyrazi na to zgodę zakładowy organ Związku;

9.   udzielanie prawnej pomocy członkom Związku i zakładowym strukturom Związku, podejmowanie na ich wniosek interwencji oraz występowanie w ich imieniu i na ich wniosek przed sądami i innymi organami, w sprawach wynikających ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i uprawnień związkowych;

10.  nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy międzynarodowej z organizacjami i zrzeszeniami związkowymi w oparciu o zasady jedności i braterstwa ruchu zawodowego w walce o postęp społeczny, prawa związkowe i swobody demokratyczne;

11.  zgodne z prawem działania na rzecz rozwiązywania sporów zbiorowych i korzystanie z prawa do organizowania strajków oraz innych form protestu.

 

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

Art. 10

1.  Członkiem Związku może być pracownik, osoba pracująca w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, wolontariusz, emeryt lub rencista.

2.   Członkiem Związku może być również osoba czasowo pozostająca bez pracy lub bezrobotna o ile prawa członkowskie nabyła będąc pracownikiem zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1.

3.    Przyjęcie na członka Związku następuje po złożeniu deklaracji.

Art. 11

1.    Do okresów członkostwa w Związku zalicza się okresy:

a)    przynależności do zakładowych organizacji związkowych, które utworzyły Związek,

b)    odbywania służby wojskowej.

2.  Decyzje w przypadkach szczególnych dotyczących zaliczenia okresów członkostwa w Związku podejmuje właściwy organ zakładowej struktury Związku.

Art. 12

  1. Członek Związku ma prawo:

1)    uczestniczyć w pracach Związku;

2)    występować z wnioskami i postulatami do właściwych organów Związku w sprawach będących w kompetencjach Związku;

3)    uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach organów Związku rozpatrujących sprawę dotyczącą osobiście jego osoby;

4)    korzystać z obrony swych praw i interesów pracowniczych;

5)    korzystać z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Związku w sposób zgodny z zasadami określonymi w Związku;

6)    być bieżąco i na żądanie informowanym o działaniach Związku.

2.  Każdy członek Związku ma bierne i czynne prawo w wyborach do władz i organów Związku na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.

3.  Członkowi Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. przysługują świadczenia statutowe.

4.    Rodzaj świadczeń statutowych, ich wysokość jak również zasady udzielania określa Zarząd Międzyzakładowy Związku.

5.    Prawo do ubiegania się o świadczenia, tracą moc po upływie okresu 6–ciu miesięcy od chwili nabycia tego prawa.

Art. 13

Członek Związku ma obowiązek:

1.  przestrzegać postanowień Statutu Związku, wydanych na podstawie Statutu, regulaminów Związku oraz uchwał Władz i organów Związku;

2.    uczestniczyć w pracach Związku;

3.    opłacać składkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w Związku;

4.    prezentować lojalną postawę wobec Związku i pozostałych członków związku.

Art. 14

Członek Związku, który nie wykonuje uchwał władz i organów Związku, nie przestrzega postanowień Statutu Związku lub regulaminów Związku wydanych na podstawie Statutu, nielojalny wobec członków Związku lub Związku może zostać ukarany:

1.    upomnieniem lub naganą;

2.    skreśleniem z listy członków Związku.

Art. 15

1.  Decyzję o ukaraniu podejmuje Zarząd Związku w formie pisemnej uchwały doręczanej obwinionemu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania.

2.  Decyzję w sprawach określonych w art. 14 Statutu Zarząd Międzyzakładowy Związku podejmuje w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością tzn. ponad 50% głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 Członków Zarządu Międzyzakładowego. Termin Zebrania, na którym Zarząd Międzyzakładowy zamierza przedstawić wnioski w sprawie ukarania powinien być podany do wiadomości jego uczestników co najmniej na dwa tygodnie wcześniej.

3.  Od decyzji o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o ukaraniu do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

4.    Odwołanie od ukarania nie wstrzymuje skutków kary.

5.    W przypadku uwzględnienia odwołania Związek ponosi skutki organizacyjne wynikające z nałożenia kary.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Związku i jego organy

Art. 16

Związek jest organizacją międzyzakładową. Związek może tworzyć struktury zakładowe nie posiadające osobowości prawnej, tj. Grupy Związkowe.

Art. 17

Władzami Związku i organami Związku są:

a)    Zebranie Delegatów.

b)    Zarząd Międzyzakładowy ZZPE w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A.

c)    Komisja Rewizyjna.

d)    Zakładowa Grupa Związkowa.

e)    Wydziałowa Grupa Związkowa.

f)    Grupa Emerytów i Rencistów.

Art. 18

Kadencja organów władz Związku trwa 4 lata.

Art. 19

1.  Najwyższą władzą Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. jest Zebranie Delegatów.

2.    Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Międzyzakładowy Związku:

       a)    Zebranie Sprawozdawczo – Problemowe w połowie kadencji,

       b)     Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze przed upływem kadencji,

 c)    Nadzwyczajne Zebranie Delegatów – z ważnych przyczyn, a także w przypadku konieczności powołania lub odwołania        członków władz na podstawie art. 27 pkt. 6 ppkt. e, lub w razie zakończenia ich kadencji w przypadkach, o których mowa    w art. 27 pkt. 6 ppkt. a, b, c, d. Nadzwyczajne Zebranie obraduje na tematy, dla których zostało zwołane.

3.  W Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci na podstawie mandatów otrzymanych w czasie zebrań wyborczych Grup Związkowych oraz członkowie ustępującego Prezydium Zarządu Międzyzakładowego ZZPE i Komisji Rewizyjnej ZZPE bez biernego i czynnego prawa wyborczego. Bierne i czynne prawo wyborcze uzyskują z chwilą udzielenia Zarządowi Międzyzakładowemu i Komisji Rewizyjnej ZZPE absolutorium za okres minionej kadencji.

4.    Zebranie Delegatów:

       a)    ustala program działania ZZPE w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A.

       b)    podejmuje Uchwałę o przystąpieniu lub wystąpieniu z ogólno-krajowych organizacji związkowych. Uchwała taka zostaje                   podjęta poprzez oddanie głosów 2/3 ilości Delegatów obecnych na Zebraniu po stwierdzeniu jego prawomocności.

c)     ustala skład ilościowy i wybiera Władze ZZPE w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. oraz Komisję Rewizyjną zgodnie z przyjętą           ordynacją wyborczą.

d)    rozpatruje wnioski i postulaty oraz odwołania członków Związku od Uchwał Zarządu Międzyzakładowego ZZPE w ZM                „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. dotyczących tych członków.

e)    na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielania absolutorium Zarządowi Międzyzakładowemu Związku.

 f)   decyduje o rozwiązaniu związku uchwałą podjętą większością 2/3 ważnych głosów. Czynności związane z likwidacją ZZPE w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zebranie Delegatów.

 g)    uchwala Ordynację Wyborczą Związku.

 h)    udziela pełnomocnictw Zarządowi Międzyzakładowemu na jego wniosek.

 i)     ustala wysokość składki od pracujących członków ZZPE.

5.  Obrady Zjazdu są ważne jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nich co najmniej 50% + 1 delegatów; w terminie II - bez względu na liczbę delegatów pod warunkiem reprezentowania przez nich co najmniej 50% struktur zakładowych.

Art. 20

1.  Zarząd składa się z Przewodniczącego Związku, wiceprzewodniczących, sekretarza Związku oraz członków Prezydium i członków wybranych na Zjeździe. Liczbę członków Zarządu określa Zjazd Związku.

2.  Zarząd kieruje działalnością Związku w okresie między Zjazdami Związku, a także podejmuje uchwały i decyzje zgodnie z kompetencjami, do których należy w szczególności:

1)    określanie zadań Związku, podejmowanych dla realizacji celów Związku;

2)    podejmowanie decyzji w sprawach układów zbiorowych;

3)    podejmowanie decyzji o przynależności Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych;

4)    przyjmowanie uchwał i decyzji w sprawach działalności inwestycyjnej Związku;

5)    przyjmowanie większością 2/3 głosów członków Zarządu decyzji o wielozakładowych strajkach;

6)    nadzorowanie pracy Prezydium Związku;

7)    uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych dla swoich kompetencji;

8)    zawieszanie w czynnościach członków Prezydium Związku.

9)    kierowanie bieżącą działalnością Związku i realizowanie uchwał Zebrania Delegatów;

10)  zwoływanie Zebrania Delegatów zgodnie z Ordynacją Wyborczą;

11) zarządzanie majątkiem Związku i ustalanie zasad wydatkowania środków finansowych zgodnie z zatwierdzonym   preliminarzem budżetowym;

12)  powoływanie w zależności od potrzeb Komisje i zespoły problemowe;

13)  ustalanie wysokości dodatków płacowych lub funkcyjnych dla pracowników oddelegowanych do pracy w Związku;

14)  ustalanie wysokość świadczeń statutowych dla członków Związku;

15)  ustalanie zakresu i kierowanie zbiorowymi działaniami Związku na rzecz obrony praw pracowniczych, podejmowanie i     organizowanie formy protestu;

16)  uchwalanie preliminarza Związku i zatwierdzanie sprawozdanie finansowe Związku;

17) wybieranie zgodnie z Ordynacją Wyborczą V-ce Przewodniczącego, V‑ce Przewodniczących, Sekretarza i     Przewodniczących Stałych Komisji Problemowych, którzy wraz z Przewodniczącym stanowią Prezydium Zarządu       Międzyzakładowego;

18)  sprawowanie nadzoru nad działalnością Społecznej Inspekcji Pracy;

19)  ustalanie wysokość składki dla niepracujących członków Związku;

20)  wybieranie Delegatów do struktur związkowych organizacji krajowych.

Art. 21

1.   Prezydium Związku jest organem wykonawczym Związku, kieruje jego pracami w okresach pomiędzy posiedzeniem Zarządu Związku, podejmuje decyzje we wszelkich sprawach z wyłączeniem zastrzeżonych w Statucie dla władz Związku lub innych organów Związku.

2.   Prezydium składa się z Przewodniczącego Związku, V-ce Przewodniczącego, V‑ce Przewodniczących, Sekretarza Związku oraz członków wybranych przez Zarząd Związku. Liczbę członków Prezydium określa Zarząd Związku.

3.    Prezydium zwołuje posiedzenia Zarządu Międzyzakładowego.

4. Prezydium podejmuje decyzje w zakresie sprawnego funkcjonowania Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu Międzyzakładowego

5.   Prezydium składa sprawozdania ze swej działalności wobec Zarządu Międzyzakładowego.

6.  Podział Zarządu Międzyzakładowego na Stałe Komisje Problemowe oraz wybory Przewodniczących tych Komisji dokonuje wybrany nowy Zarząd Międzyzakładowy na swym pierwszym posiedzeniu.

Art. 22

1.    Komisja rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku.

2.    W skład Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku.

3.    Posiedzenie Komisji odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

4.  Posiedzenie Komisji są zwoływane również na wniosek Zarządu Związku, Prezydium Związku lub 1/3 członków Komisji w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

5.    Do kompetencji Komisji należy:

1)    kontrola realizacji uchwał i przestrzegania Statutu oraz regulaminów tworzonych na jego podstawie;

2)    kontrola zgodności gospodarki finansowej i majątkowej z budżetem Związku;

3)    opiniowanie projektów budżetowych i projektów bilansów Związku;

4)  przedkładanie Zjazdowi Związku i Zarządowi Związku sprawozdań z wyników kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających;

5)    składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku i Prezydium Związku;

6)  kontrolowanie na bieżąco realizację Uchwał Władz Związku oraz realizację wniosków, postulatów i skarg zgłaszanym Organom Związku;

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Związku, niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Międzyzakładowy Związku.

7.   Wnioskuje o zwołanie Zebrania Nadzwyczajnego.

8.   W szczególnych przypadkach zwołuje Nadzwyczajne Zebranie.

Art. 23

1.    Podstawową Strukturą Związku jest Grupa Związkowa.

2.    Grupa Związkowa działająca w obrębie:

       a)   Zakładów – przyjmuje nazwę Zakładowej Grupy Związkowej,

b)   Działu, Wydziału – przyjmuje nazwę Wydziałowej Grupy Związkowej,

c)  Emerytów i Rencistów – przyjmują nazwę Grupa Emerytów i Rencistów na obszarze swego działania (np.: Pyskowice,               Gliwice – Łabędy).

3.   Zakładowe Grupy Związkowe są stroną wobec swojego pracodawcy zwłaszcza w sprawach wynikających z zapisów Kodeksu         Pracy i ZUZP, jak również Ustawy o Związkach Zawodowych. Mogą podejmować decyzje zgodne ze Statutem.

4.    Międzyzakładowa Organizacja Związkowa ZZPE w ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zachowuje w stosunku do Zakładowych Grup Związkowych Status organu nadrzędnego i odwoławczego.

5.    Organem uchwałodawczym i Władzą Grupy Związkowej jest zebranie członków (Delegatów) Grupy Związkowej.

6.    Organem Wykonawczym Grupy Związkowej jest Zarząd Grupy Związkowej.

7.    Zadania Zarządu Grupy Związkowej:

a)    realizowanie Uchwał Zarządu Międzyzakładowego Związku,

b)    reprezentowanie interesów członków i pracowników wobec kierownictwa komórki organizacyjnej,

c)    realizowanie zadań statutowych Związku na terenie swego działania,

d)    współdziałanie z Zarządem Międzyzakładowym, Prezydium, komisjami i zespołami Związku.

8.  Zebranie Grupy Związkowej wybiera swój Zarząd, Przewodniczącego i Delegatów na Zebranie Delegatów ZZPE. Nowo wybrany Przewodniczący Grupy związkowej staje się Delegatem na Zebranie Delegatów ZZPE, jeśli wyrazi zgodę.

Art. 24

Do kompetencji Przewodniczącego Związku należy:

a)    organizowanie prac Zarządu Międzyzakładowego i jego Prezydium,

b)    reprezentowanie Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. i na zewnątrz,

c)    realizowanie zadań zleconych przez Zarząd Międzyzakładowy,

d)    podejmowanie decyzji w zakresie sprawnego funkcjonowania Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku,

e)    składanie sprawozdania z działalności Zarządu Międzyzakładowego przed Zebraniem Delegatów.

 

Art. 25

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Związku należy:

a)    organizowanie prac Komisji Problemowych,

b)    współuczestniczenie w realizacji zadań nałożonych przez Zarząd Międzyzakładowy i Prezydium Związku,

c)    przejmowanie obowiązku Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

 

Art. 26

Do kompetencji Sekretarza należy:

a)    merytoryczne przygotowywanie posiedzeń Zarządu Międzyzakładowego Związku oraz Prezydium Związku,

b)    nadzór terminowej realizacji Uchwał organów Związku,

c)    odpowiedzialność za przepływ informacji wewnątrz związkowej oraz do środków publicznego przekazu,

d)   wspomaganie Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego, V-ce Przewodniczących w kontaktach z Grupami Związkowymi i przy realizacji uchwał organów Związku.

 

Rozdział V

Zasady działania Związku

Art. 27

1.   O ile Statut nie stanowi inaczej władze i organy Związku mogą podejmować uchwały i decyzje w obecności więcej niż połowy swoich członków.

2.  Uchwały i decyzje władz i organów Związku są ważne jeśli głosowało za ich przyjęciem więcej niż połowa obecnych na posiedzeniu.

3.    Wybory władz Związku są tajne.

4.    Liczba kandydatów w wyborach nie może podlegać ograniczeniu.

5.    Odwoływanie z funkcji pełnionej z wyboru lub powołania następuje w trybie, w jakim dokonano wyboru lub powołania.

6.    Mandat do sprawowania funkcji w organach, o których mowa w art.17 Statutu wygasa w przypadku:

a)    ustania członkostwa Związku,

b)    rezygnacji z mandatu,

c)    zgonu,

d)    utraty praw obywatelskich,

e)    odwołania z funkcji pełnionej z wyboru lub powołania następuje w trybie, w jakim dokonano wyboru lub powołania.

7.   W toku kadencji na miejsce utraconego mandatu Delegata można przeprowadzić wybory uzupełniające Delegatów na Zebraniu Grupy Związkowej. Ważność mandatów oraz aktualny stan Delegatów na Zebranie Sprawozdawcze, określa Zarząd Międzyzakładowy Związku w formie uchwały.

8.  W przypadku zmniejszenia stanu liczebnego Zarządu Międzyzakładowego Związku mogą być przeprowadzane wybory uzupełniające. Wybory te przeprowadza Zarząd Międzyzakładowy Związku w drodze Uchwały. Dopuszczalne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do ilości 50% liczby pierwotnie wybranych na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Zarządu Międzyzakładowego Związku. Wybory uzupełniające przeprowadza się w oparciu o kandydatury Delegatów Związku pochodzące z rekomendacji Grup Związkowych. W przypadku obniżenia się poniżej 50% pierwotnego stanu Członków Zarządu Międzyzakładowego, należy przeprowadzić ponowne wybory uzupełniające na Zebraniu Delegatów.

9.    Uzupełnienie lub zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej następują wyłącznie na Zebraniu Delegatów.

10. Wygaśnięcie funkcji Przewodniczącego Związku może nastąpić oprócz przyczyn wymienionych w art. 27 pkt. 6 Statutu także w przypadku nie uzyskania votum zaufania dla Przewodniczącego podczas głosowania Delegatów. Odwołanie następuje w drodze Uchwały Zebrania Delegatów (w głosowaniu tajnym), które następnie przeprowadza wybory nowego Przewodniczącego.

11. Wybory nowego V-ce Przewodniczącego, V-ce Przewodniczących, Sekretarza przeprowadza się zgodnie z ordynacją wyborczą.

12. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZZPE nastąpić oprócz przyczyn wymienionych w art. 28 pkt. 6 Statutu, także w przypadku odwołania w wyniku utraty votum zaufania Zebrania Delegatów lub podczas głosowania Członków Komisji Rewizyjnej. Wybory nowego Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZZPE dokonuje Zebranie Członków Komisji Rewizyjnej, kandydaci muszą rekrutować się spośród Członków Komisji.

13.  Zmiana w składzie Prezydium może nastąpić w wyniku:

a)   zmiany Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku,

b)   zmiany V-ce Przewodniczącego, V-ce Przewodniczących, Sekretarza Zarządu Międzyzakładowego Związku,

c)  zmiany Przewodniczącego Stałej Komisji Problemowej Zarządu Międzyzakładowego Związku, dokonuje się w drodze Uchwał Zarządu Międzyzakładowego.

14. Uzupełnienia składu Zarządu Grupy Związkowej można dokonać do ilości 50% pierwotnie wybranych jego Członków. W przypadku zmniejszenia się składu pierwotnie wybranego Zarządu poniżej 50% przeprowadza się nowe wybory całego składu Zarządu.

15. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Grupy Związkowej z przyczyn określonych w art. 28 pkt. 6 Statutu, do czasu wyborów nowego Przewodniczącego Zarząd Grupy Związkowej może podjąć decyzje w drodze uchwały, kto z członków Zarządu Grupy Związkowej będzie pełnił obowiązki do czasu nowych wyborów.

 

Rozdział VI

Majątek Związku

Art. 28

1.    Majątek Związku służy prowadzeniu działalności statutowej Związku.

2.    Opłacona składka nie podlega zwrotom.

3.   Członek ZZPE nie płacący składki przez co najmniej trzy miesiące zostaje automatycznie wykreślony z listy przynależności do Związku.

4.    Majątek związku pochodzi ze składek, z dochodów prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej, dotacji, darowizn.

 

Art. 29

Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

Art. 30

1.  Zarządzanie majątkiem Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. nie może naruszać przepisów finansowych.

2.   Majątek Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

3.  Działalność Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

4.    Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.

5.    Dysponowanie majątkiem Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR–ŁABĘDY” S.A.:

a)   do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: Przewodniczący i inne osoby upoważnione przez Zarząd Międzyzakładowy Związku,

b)    do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób,

c)    w sprawie nabycia lub zbycia środka trwałego, wymagana jest Uchwała Zarządu Międzyzakładowego Związku.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 31

1.    Związek może posiadać odznaki wewnętrzne.

2.    Rodzaje i wzory odznak zatwierdza Zarząd Związku.

Art. 32

Interpretacja postanowień Statutu, jak również rozstrzyganie w sprawach nie objętych Statutem, należy do Zarządu Związku.

Art. 33

1.    Zebranie Delegatów jest uprawnione do rozwiązania Związku oraz określenia zasad trybu jego likwidacji.

2.    Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zebranie Delegatów.

3.    Uchwała o rozwiązaniu Związku jest ważna, jeśli głosuje za jej przyjęciem conajmniej 2/3 przedstawicieli uczestniczących w obradach Zebrania Delegatów.

Art. 34

Związek posługuje się pieczątkami:

a)    Podłużną, zawierającą pełną nazwę Związku i adres;

b)    Okrągłą, zawierającą pełną nazwę Związku z siedzibą – na obwodzie oraz napis w środku - Zarząd.