24-25 kwiecień 2003, które weszły w życie z dn. 1.08 2003 nr KRS 0000167759

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego jest organizacją, dobrowolną, i samorządną. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2

Związek jest następcą prawnym Związku Zawodowego Metalowców, działającego w latach 1948 - 1981 i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego i Precyzyjnego "Przemysł Specjalny" działającej od 1983 r. oraz spadkobiercą postępowych i patriotycznych tradycji i doświadczeń ruchu zawodowego działającego w przemyśle elektromaszynowym od 1908 r.

Art. 3

Związek w działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej.

Art. 4

Związek posiada osobowość prawną.

Art. 5

Związek jest ogólnokrajowym Związkiem Zawodowym, może przystępować do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych oraz współpracować z innymi organizacjami.

Art. 6

Związek może tworzyć przedstawicielstwa terenowe.

Art. 7

Związek działa przez władze i organy określone w statucie.

Art. 8

Siedzibą Związku jest Miasto Warszawa

Rozdział II

Cel i działania Związku

Art. 9

Celem Związku jest walka o prawa i interesy swych członków, o poziom życia ich i ich rodzin.
Związek reprezentuje swych członków w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracowników oraz warunków socjalno – bytowych i kulturalnych.

Art. 10

Związek realizuje swoje cele korzystając ze wszelkich uprawnień związków zawodowych określonych w ustawie o związkach zawodowych, innych ustawach i przepisach prawa oraz konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, a w szczególności:

1. opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji dotyczących zatrudnienia i wynagradzania za pracę, świadczeń socjalnych i społecznych, warunków pracy i środowiska, polityki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego oraz innych dziedzin polityki socjalno-bytowej, społecznej i gospodarczej, a także uczestniczenia w pracach nad tymi projektami i występowanie do właściwych organów władzy i administracji z inicjatywami w tym zakresie;

2. dokonywanie społecznych kontroli przestrzegania prawa w dziedzinach warunków pracy, płac i zatrudnienia, doświadczeń socjalnych, ochrony zdrowia i środowiska oraz podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie;

3. prowadzenie okresowych badań i analiz kształtowania się poziomu płac i dochodów oraz kosztów utrzymania pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin;

4. zgodnie z przepisami prawa inicjowanie, negocjowanie, zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy, zakładowych umów zbiorowych, zakładowych systemów wynagradzania i innych porozumień i umów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych oraz nadzorowanie ich przestrzegania , realizowane przez właściwe struktury Związku;

5. uzgadnianie przez zakładowe organy Związku, ustalanych w zakładach pracy:

a) systemów wynagradzania i związanych z nimi regulaminów nagród
i premiowania,
b) zasad wykorzystywania środków celowych na rzecz działalności socjalno-bytowej i mieszkaniowej,
c) rozkładów czasu pracy;

6. zajmowanie przez zakładowe organy Związku stanowiska wobec kierownika zakładu pracy i organów przedsiębiorstwa oraz zarządów we wszystkich sprawach dotyczących praw i interesów załogi zakładu pracy;

7. zajmowanie, w odniesieniu do członków Związku, przez zakładowe organy Związku, stanowisk we wszystkich indywidualnych w sprawach pracowniczych;

8. podejmowanie, na wniosek pracowników nie będących członkami Związku, obrony ich praw pracowniczych, jeśli wyrazi na to zgodę zakładowy organ Związku;

9. udzielanie prawnej pomocy członkom Związku i zakładowym strukturom Związku, podejmowanie na ich wniosek interwencji oraz występowanie w ich imieniu i na ich wniosek przed sądami i innymi organami, w sprawach wynikających ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i uprawnień związkowych;

10. nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy międzynarodowej z organizacjami i zrzeszeniami związkowymi w oparciu o zasady jedności i braterstwa ruchu zawodowego w walce o postęp społeczny, prawa związkowe i swobody demokratyczne;

11. zgodne z prawem działania na rzecz rozwiązywania sporów zbiorowych i korzystanie z prawa do organizowania strajków oraz innych form protestu.

Art. 11


Szczegółową procedurę udziału Związku w rozwiązywaniu sporów zbiorowych i korzystania przez Związek z prawa do organizowania strajków oraz innych form protestu określa, zgodny z prawem regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy Związku.


Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

Art. 12

1. Członkiem Związku może być pracownik , emeryt lub rencista z zakładu pracy przemysłu elektromaszynowego.

2. Członkiem Związku może być również osoba czasowo pozostająca bez pracy lub bezrobotna o ile prawa członkowskie nabyła będąc pracownikiem zakładu pracy, o którym mowa w ust. l.

3. Przyjęcie na członka Związku następuje po złożeniu deklaracji.

Art. 13

1. Do okresów członkostwa w Związku zalicza się okresy:

a) przynależności do zakładowych organizacji związkowych, które utworzyły Związek,
b) odbywania służby wojskowej.}

2. Decyzje w przypadkach szczególnych dotyczących zaliczenia okresów członkostwa w Związku podejmuje właściwy organ zakładowej struktury Związku.

Art. 14

1. Członek Związku ma prawo:

1) uczestniczyć w pracach Związku;
2) występować z wnioskami i postulatami do właściwych organów Związku
w sprawach będących w kompetencjach Związku;
3) uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach organów Związku rozpatrujących sprawę dotyczącą osobiście jego osoby;
4) korzystać z obrony swych praw i interesów pracowniczych;
5) korzystać z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Związku w sposób zgodny z zasadami określonymi w Związku;
6) być bieżąco i na żądanie informowanym o działaniach Związku.

2. Każdy członek Związku ma bierne i czynne prawo w wyborach do władz i organów Związku na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.

Art. 15

Członek Związku ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień Statutu Związku, wydanych na podstawie Statutu, regulaminów Związku oraz uchwał Władz i organów Związku;

2. uczestniczyć w pracach Związku;

3. opłacać składkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w Związku.

Art. 16

Członek Związku, który nie wykonuje uchwał władz i organów Związku, nie przestrzega postanowień Statutu Związku lub regulaminów Związku wydanych na podstawie Statutu może zostać ukarany:

1. upomnieniem lub naganą;

2. skreśleniem z listy członków Związku.

Art. 17

1. Decyzję o ukaraniu podejmuje odpowiedni organ Związku.

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który podjął decyzję o ukaraniu.

3. Odwołanie od ukarania nie wstrzymuje skutków kary.

4. W przypadku uwzględnienia odwołania Związek ponosi skutki organizacyjne wynikające z nałożenia kary.

5. Sprawy o których mowa w ust. 1 do 4, określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy Związku.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Związku i jego organy

Art. 18

1. Związek ma trzystopniową strukturę, którą tworzą:

1) zakładowa struktura Związku;
2) terenowa struktura Związku;
3) ogólnokrajowa struktura Związku.

2. Zakładowa struktura Związku posiada wszelkie kompetencje i uprawnienia zakładowej organizacji związkowej wynikającej z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa.

3. W zależności od potrzeb i wielkości zakładowe struktury Związku mogą tworzyć wedle swego uznania struktury wewnętrzne.

4. Terenowe i zakładowe struktury Związku posiadają osobowość prawną.

5. Zarząd Krajowy może powoływać struktury międzyzakładowe posiadające osobowość prawną oraz w drodze regulaminowej określić ich kompetencje i uprawnienia.

Art. 19

1. Władzami Związku są:

1) Zjazd Związku - na stopniu ogólnokrajowym;
2) Zebranie Ogólne ( Konferencja Delegatów ) - na stopniu zakładowym;
3) Zebranie Ogólne przewodniczących zakładowych struktur związkowych.

2. Organami Związku są:

1) w zakładowej strukturze Związku:

a) Zarząd;
b) Prezydium Zarządu;
c) Komisja Rewizyjna.

2) w terenowej strukturze Związku:

a) kolegium przewodniczących (przedstawiciel) zakładowych struktur Związku;

3) w ogólnokrajowej strukturze Związku:

a) Zarząd Krajowy Związku;
b) Prezydium Zarządu Krajowego Związku;
c) Komisja Rewizyjna Związku.

Art. 20

Związkowy Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwały Zjazdu, w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy Związku.

Art. 21

Władza Związku stopnia zakładowego określa, w drodze regulaminu, dla zakładowej struktury Związku, wewnętrzną strukturę organizacyjną, kompetencje, nazwy i liczebność organów, tryb dokonywania ich wyboru i odwoływania, wysokość składki członkowskiej na Związek, zasady działania oraz wszelkie inne sposoby dotyczące jej działania, wynikające z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa, które nie są regulowane Statutem, a także program i kierunki działania zgodne z celami Związku.

Art. 22

W zakładowych strukturach Związku, w których władzą Związku jest zebranie ogólne, organami Związku mogą być:

1. organ stanowiąco – wykonawczy,

2. organ kontrolny.

Art. 23

W zakładowych strukturach Związku, o których mowa w Art. 22 Zebranie ogólne może wybrać delegata Związku i jego zastępcę. Delegat Związku posiada uprawnienia organów zakładowej struktury Zwiąku.

Art. 24

W zakładach pracy, w których jest mniej niż 10 członków Związku, zakładowa struktura Związku nie jest tworzona. Funkcje Związku wobec tych członków Związku spełnia Delegat Związku powołany przez organ właściwej terenowej struktury Związku.

Art. 25

Kadencja organów władz Związku trwa 4 lata.

Art. 26

1. Zjazd Związku jest najwyższą władzą Związku.

2. Zjazd składa się z delegatów zakładowych i terenowych struktur Związku;

3. Do kompetencji Zjazdu należy w szczególności:

1) uchwalanie Statutu i jego zmian;
2) uchwalanie programu i głównych kierunków działania Związku;
3) wybór przewodniczącego Związku;
4) wyborów członków Zarządu Krajowego Związku i Komisji Rewizyjnej
Związku;
5) zatwierdzenie ordynacji wyborczej w części dotyczącej wyboru
członków Zarządu Krajowego Związku, komisji rewizyjnej Związku oraz przewodniczącego Związku;
6) przyjmowanie sprawozdań z działalności organów ogólnokrajowej struktury Związku i udzielanie absolutorium.

4. Obrady Zjazdu są ważne jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nich co najmniej 50 % + 1 delegatów; w terminie II - bez względu na liczbę delegatów pod warunkiem reprezentowania przez nich co najmniej 50 % struktur zakładowych Związku.

Art. 27

1. Zarząd Krajowy Związku jest naczelnym organem Związku.

2. Zarząd składa się z Przewodniczącego Związku, wiceprzewodniczących, sekretarza Związku oraz członków Prezydium i członków wybranych na Zjeździe. Liczbę członków Zarządu określa Zjazd Związku.

3. Zarząd kieruje działalnością Związku w okresie między Zjazdami Związku, a także podejmuje uchwały i decyzje zgodnie z kompetencjami, do których należy w szczególności:

1) określanie zadań Związku, podejmowanych dla realizacji celów Związku;
2) podejmowanie decyzji w sprawach układów zbiorowych;
3) podejmowanie decyzji o przynależności Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych;
4) uchwalanie budżetu Związku;
5) zatwierdzenie bilansu Związku;
6) przyjmowanie uchwał i decyzji w sprawach działalności inwestycyjnej
Związku;
7) przyjmowanie większością 2/3 głosów członków Zarządu decyzji o wielozakładowych strajkach;
8) nadzorowanie pracy Prezydium Związku;
9) uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Zjazd Związku;
10) uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych dla swoich kompetencji;
11) zawieszanie w czynnościach członków Prezydium Związku;
12) podejmowanie decyzji w sprawie powołania sekcji branżowych;
13) przyjmowanie analiz dotyczących poszczególnych środowisk i grup zawodowych Związku;
14) zwoływanie Zjazdów Związku.

Art. 28

1. Prezydium Związku jest organem wykonawczym Związku, kieruje jego pracami w okresach pomiędzy posiedzeniem Zarządu Krajowego Związku, podejmuje decyzje we wszelkich sprawach z wyłączeniem zastrzeżonych w Statucie dla władz Związku lub innych organów Związku.

2. Prezydium składa się z przewodniczącego Związku, wiceprzewodniczących
Sekretarza Związku, oraz członków wybranych przez Zarząd Krajowy.
Liczbę członków Prezydium określa Zarząd Krajowy Związku.

3. Prezydium zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

4. Prezydium przedstawia Zarządowi Krajowemu Związku sprawozdania ze swych czynności każdorazowo na jego posiedzeniu.

Art. 29

Regulamin pracy terenowych struktur Związku, po ich powołaniu zatwierdza
Zarząd Krajowy Związku.

Art. 30

1. Komisja rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku.

2. W skład Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Krajowego Związku.
3. W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzą: przewodniczący i zastępcy - tworzący Prezydium Komisji oraz członkowie.

4. Posiedzenie Komisji odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

5. Posiedzenie Komisji są zwoływane również na wniosek Zarządu Krajowego Związku, Prezydium Związku lub 1/3 członków Komisji w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

6. Do kompetencji Komisji należy:

1) kontrola realizacji uchwał i przestrzegania Statutu oraz regulaminów
tworzonych na jego podstawie;
2) kontrola zgodności gospodarki finansowej i majątkowej z budżetem Związku;
3) opiniowanie projektów budżetowych i projektów bilansów Związku;
4) przedkładanie Zjazdowi Związku i Zarządowi Krajowemu Związku sprawozdań z wyników kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających;
5) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Krajowego Związku i Prezydium Związku

Rozdział V

Zasady działania Związku

Art. 31

1. O ile Statut nie stanowi inaczej władze i organa Związku mogą podejmować
uchwały i decyzje w obecności więcej niż połowy swoich członków.

2. Uchwały i decyzje władz i organów Związku są ważne jeśli głosowało za ich przyjęciem więcej niż połowa obecnych na posiedzeniu.

3. Wybory władz Związku są tajne.

4. Liczba kandydatów w wyborach nie może podlegać ograniczeniu.

5. Odwoływanie z funkcji pełnionej z wyboru lub powołania następuje w trybie, w jakim dokonano wyboru lub powołania.

Rozdział VI

Majątek Związku

Art. 32

1. Majątek Związku służy prowadzeniu działalności statutowej Związku.

2. Majątek Związku powstaje ze składek oraz dotacji, subwencji, zapisów
i darowizn.

3. Majątek powstaje również z dochodów z działalności gospodarczej.

Art. 33

1. Majątek Związku składa się z majątków struktur zakładowych Związku, za który odpowiadają i którym dysponują Zarządy Zakładowe oraz majątku struktury ogólnokrajowej Związku, za który odpowiada Zarząd Krajowy.

2. Majątek żadnej struktury Związku nie może być przedmiotem egzekucji i roszczeń z tytułu zobowiązań innej struktury Związku.

Art. 34

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Działalność gospodarczą mogą prowadzić zakładowe struktury Związku i ogólnokrajowa struktura Związku zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania osobowości prawnej.

3. Każda ze struktur wymienionych w ust. 2 może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi strukturami.

4. Za działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność struktura, która ją prowadzi, a w przypadku działalności wspólnej odpowiedzialność struktur prowadzących działalność gospodarczą jest solidarna.

5. Podjęcie decyzji o działalności gospodarczej przez jakąkolwiek strukturę nie wymaga zgodny innej struktury.

6. Dochody z działalności gospodarczej zasilają majątek struktury, która je prowadzi.

7. Każda struktura wymieniona w ust. 2 może nabywać i zbywać prawa oraz składniki majątkowe, a także zaciągać zobowiązania i zawierać umowy w granicach własnego majątku.

8. Każda struktura Związku wymieniona w ust. 2 ma prawo prowadzić własny rachunek bankowy, samodzielnie podejmując decyzje w tym zakresie.

Art. 35

1. Każda zakładowa struktura Związku ma prawo do posiadania własnego majątku.

2. Majątek zakładowej struktury Związku zasilają składki członków zrzeszonych w tej strukturze dotacje oraz, subwencje, zapisy i darowizny na rzecz tej struktury, a także dochody z działalności gospodarczej.

3. Wysokość składki członkowskiej ustala zakładowa struktura Związku.

4. Wysokość składki członkowskiej z zakładów pracy, w których nie są utworzone zakładowe Struktury Związku określa Prezydium Zarządu Krajowego Związku.

5. Każda zakładowa struktura Związku może tworzyć własny Fundusz Strajkowy, określając zasady jego zasilania i wykorzystywania.

Art. 36

1. Majątek ogólnokrajowej struktury Związku zasilają, odpisy od składek zbieranych przez zakładowe struktury Związku oraz dotacje, subwencje, zapisy i darowizny na rzecz tej struktury, a także dochody z działalności gospodarczej.

2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1 ustala Zarząd Krajowy Związku po uprzednich konsultacjach ze wszystkimi organizacjami zakładowymi.

3. Zarząd Krajowy Związku podejmuje decyzję o utworzeniu, sposobach zasilania
oraz wydatkowania Funduszu Strajkowego Związku.

Art. 37

1. Zakładowe struktury Związku mogą podejmować decyzje w sprawie pieniężnych i rzeczowych świadczeń dla członków Związku zrzeszonych w tych strukturach.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. l, zakładowe struktury Związku przyznają na podstawie regulaminów przyjętych przez ich organy.

3. Zasady i tryb wypłaty świadczeń dla członków Związku, o którym mowa w art. 24 Statutu określi w drodze regulaminu Prezydium Zarządu Krajowego Związku.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 38

1. Związek może posiadać odznaki zewnętrzne.

2. Rodzaje i wzory odznak zatwierdza Zarząd krajowy Związku.

Art. 39

Interpretacja postanowień Statutu, jak również rozstrzyganie w sprawach nie objętych Statutem, należy do Zarządu Krajowego Związku.

Art. 40

Do składania w imieniu Związku oświadczeń praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Prezydium Zarządu Krajowego posiadający w tym zakresie upoważnienie Zarządu Krajowego Związku.

Art. 41

1. Zjazd Związku jest uprawniony do rozwiązania Związku oraz określenia zasad trybu jego likwidacji.

2. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez zjazd.

3. Uchwała o rozwiązaniu Związku jest ważna, jeśli głosuje za jej przyjęciem co najmniej 2/3 przedstawicieli uczestniczących w obradach Zjazdu.

4. W przypadku rozwiązania Związku zakładowe struktury Związku mogą przekształcić się w samodzielne zakładowe organizacje związkowe.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 organ władzy zakładowej struktury Związku uchwala Statut i podejmuje decyzje w sprawie rejestracji związku zawodowego w sądzie.

Art. 42

Związek posługuje się pieczątkami:
a) Podłużną, zawierającą pełną nazwę Związku i adres;
b) Okrągłą, zawierającą pełną nazwę Związku z siedzibą oraz napis; Zarząd Krajowy.