REGULAMIN WYBORU WŁADZ MIEDZYZAKŁADOWEJ STRUKTURY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO
W ZM „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

 

  1. I.ORGANIZACYJNE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH.

 

1. W Zebraniu Delegatów uczestniczą Delegaci, członkowie ustępującego Zarządu Międzyzakładowego Związku i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

2. W Zebraniu Wydziałowych/ Zakładowych Grup Związkowych biorą udział członkowie Grupy Związkowej lub Delegaci Oddziałowych/ Wydziałowych Grup Związkowych, przedstawiciel Zarządu Międzyzakładowego, Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

3. Zebranie Delegatów oraz Zebranie Grup Związkowych prowadzi wybrany na Zebraniu przewodniczący Zebrania.

4. Na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym należy wybrać :

a/ Komisję Uchwał i Wniosków, która ma za zadanie opracowanie na podstawie wniosków wynikających z dyskusji na Zebraniu, projektu Uchwały Zebrania,

b/ Protokolanta,

c/ Komisję Mandatową, która ma za zadanie czuwania nad prawidłowością sporządzania listy obecności i stwierdzenie prawomocności Zebrania.

Zebranie jest prawomocne przy obecności 50% + 1 Delegatów lub członków Grupy Związkowej. W przypadku braku prawomocności, Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku wyznacza drugi termin Zebrania, które jest prawomocny po 15 min od rozpoczęcia Zebrania bez względu na liczbę uczestniczących w Zebraniu.

Zapis nie dotyczy Konferencji Wyborczej oraz podczas wprowadzania zmian do Regulaminu. W przypadku Grup Związkowych emerytów i rencistów Zebranie jest prawomocne już w pierwszym terminie bez względu na wielkość frekwencji.

d/ Komisję Wyborczą, która ma za zadanie zebranie kandydatur do organów wybieranych i na Delegatów oraz sporządzenie list wyborczych, dotyczy Zebrania Delegatów,

e/ Komisję Skrutacyjną, która ma za zadanie przeprowadzenie głosowania.

5. Na Zebraniach Grup Związkowych mogą nie być powołane Komisje :

- Mandatowa,

- Wyborcza.

 

Rolę ich spełnia Przewodniczący Zebrania. Decyzja należy do uczestników Zebrania.

 

 

II. WYBORY WŁADZ, KOMISJI REWIZYJNEJ I DELEGATÓW.

 

A. ZASADY WYBORCZE.

 

 

6. Członkowie Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego mają prawo wybierać i być wybieranymi do Władz Związku, czynne i bierne prawo wyborcze na Grupach Związkowych posiadają jej członkowie, a na Zebraniu Delegatów – Delegaci.

7. Wszystkie Zarządy, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów wybiera się w głosowaniu tajnym.

8. Zebranie określa liczbę członków Zarządu Międzyzakładowego i Komisji Rewizyjnej Związku.

9. Kadencja Władz trwa 4 lata.

10. W szczególnych i wyjątkowych sytuacjach zagrażających ciągłości normalnego funkcjonowania Związku, Zebranie Delegatów może jednorazowo podjąć Uchwałę o przedłużeniu danej kadencji o 12 miesięcy.

11. Nie można jednocześnie kandydować do Zarządu Międzyzakładowego i do Komisji Rewizyjnej.

12. Przed umieszczeniem na liście wyborczej, proponowany kandydat wyraża zgodę na kandydowanie. W przypadku uzasadnionej nieobecności należy przedłożyć zgodę na piśmie.

Można zgłaszać :

a/ do Zarządu Międzyzakładowego i Komisji Rewizyjnej Związku maksymalnie dwie kandydatury,

b/ na Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku – 1 kandydaturę.

13. Na Zebraniach Grup Związkowych, gdzie nie powołuje się Komisji Wyborczej, listy kandydatów sporządza Przewodniczący Zebrania na podstawie indywidualnych propozycji członków Związku uczestniczących w Zebraniu.

14. Jeśli w stosunku do któregokolwiek z zaproponowanych kandydatów wniesione zostaną sprzeciwy, Delegaci / na Grupach Związkowych jej członkowie/ decydują większością głosów w jawnym głosowaniu, czy daną kandydaturę umieścić na liście kandydatów. Kandydatury w stosunku do których nie zgłoszono zastrzeżeń, umieszcza się na liście bez głosowania.

15. O zamknięciu list kandydatów decyduje Zebranie w głosowaniu jawnym. Na każdej liście umieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

Komisja Skrutacyjna ZZPE.

 

16. Po ustaleniu listy kandydatów do władz i organów Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym Komisje Skrutacyjną. Jej członkami nie mogą być osoby, których nazwiska umieszczono na liście kandydatów. Liczbę członków Komisji określa Zebranie.

 

GŁOSOWANIE.

 

17. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Na liście do głosowania pozostawia się nie skreślone nazwiska tych, na których oddaje się głos. Aby głos był ważny, należy skreślić tyle nazwisk kandydatów, aby na liście ilość nie skreślonych nazwisk kandydatów była nie większa niż liczba miejsc mandatowych.

18. Za wybranych do Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i na Delegatów uważa się tych, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnych głosów. Liczba członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej musi być równa wielkości wynikającej z Uchwały podjętej przez Zebranie o ich liczebności, a liczba Delegatów musi być równa wielkości wynikającej z norm przedstawicielstwa.

19. Jeżeli dwu lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość ważnych głosów, powoduje to przekroczenie ustalonej liczby członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub Delegatów, zarządza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

20. Głos jest nieważny jeśli głosujący odda kartę wyborczą, na której liczba nie skreślonych nazwisk przewyższa ustaloną liczbę członków Zarządu Grupy związkowej, Zarządu Międzyzakładowego Związku, Komisji Rewizyjnej i Delegatów, którzy mają być wybrani.

21. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Komisja składa sprawozdanie na Zebraniu podając oddzielnie ilość głosów otrzymanych przez każdego kandydata oraz nazwiska osób, które zostały wybrane do Zarządu Grupy Związkowej, Zarządu Międzyzakładowego Związku, Komisji Rewizyjnej lub na Delegatów. Kandydatury nie zgłoszone na Zebraniu, a dopisane na karcie wyborczej nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów.

22. Dokumentację głosowania i protokół Zebrania przechowuje nowo wybrany Zarząd Grupy Związkowej, Zarząd Międzyzakładowy Związku do czasu przeprowadzenia następnego Zebrania Wyborczego.

23. Zgodność przeprowadzania wyborów z Regulaminem stwierdza Uchwała Zebrania.

 

 

 

B. DELEGACI NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE.

 

 

24. Delegatów na Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą ZZPE wybierają Grupy Związkowe spośród swoich członków.

a/ Członkowie Komisji Rewizyjnej i Prezydium ustępującego Zarządu Międzyzakładowego uczestniczą w Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów na prawach Delegata, bez biernego i czynnego prawa wyborczego. Bierne i czynne prawo wyborcze uzyskują z chwilą udzielenia Zarządowi Międzyzakładowemu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za minioną kadencję.

25. Normy przedstawicielskie określa Zarząd Międzyzakładowy Związku.

 

 

C. WŁADZE I ORGANY KONTROLNE.

 

 

26. Władzą uchwałodawczą jest : Zebranie Delegatów, Zarząd Międzyzakładowy ZZPE, Zebranie Grupy Związkowej i Zarząd Grupy Związkowej.

Władzą wykonawczą jest : Prezydium Zarządu Międzyzakładowego ZZPE.

Organem kontrolnym ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. jest Komisja Rewizyjna.

27. Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Grupy Związkowej wybiera swój Zarząd, Przewodniczącego i Delegatów na Zebranie Ogólne ZZPE. Nowo wybrany Przewodniczący Grupy związkowej staje się Delegatem na Zebranie Delegatów ZZPE jeśli wyrazi zgodę.

28. Zebranie Delegatów ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. wybiera swój Zarząd Międzyzakładowy, Komisję Rewizyjną i Przewodniczącego Zarządu.

29. Wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego dokonuje Zebranie Delegatów spośród członków wcześniej wybranego Zarządu Międzyzakładowego. Za wybranego uważa się tego kandydata, który w głosowaniu tajnym uzyska największą ilość głosów ważnych.

30. Wyboru V-ce Przewodniczącego /V-ce Przewodniczących/, Sekretarza dokonuje Zarząd Międzyzakładowy na swym pierwszym posiedzeniu lub podejmuje decyzję o braku potrzeby wyboru drugiego V-ce Przewodniczącego lub Sekretarza.

31. Prezydium składa się z Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego /V-ce Przewodniczących/, Sekretarza i Przewodniczących Stałych Komisji Problemowych Zarządu Międzyzakładowego.

32. Podział Zarządu Międzyzakładowego na Stałe Komisje Problemowe oraz wybory Przewodniczących tych Komisji dokonuje wybrany nowy Zarząd Międzyzakładowy na swym pierwszym posiedzeniu.

33. Tryb wyboru Komisji i Przewodniczących Stałych Komisji Problemowych Zarządu Międzyzakładowego :

a/ Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego proponuje składy imienne do poszczególnych Komisji w porozumieniu z tymi członkami Zarządu. Głosowanie zatwierdzające składy imienne poszczególnych Komisji Problemowych przeprowadza się w sposób jawny,

b/ Wybrani członkowie poszczególnych Komisji Problemowych, podają kandydatury na Przewodniczącego swej Komisji. Wyboru Przewodniczących Komisji dokonuje Zarząd Międzyzakładowy w sposób tajny, przez Komisję Skrutacyjną wybraną spośród nie kandydujących członków Zarządu,

c/ Za wybranych Przewodniczących Komisji uważa się Członka Zarządu, który uzyska największą ilość ważnych głosów.

34. Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku dokonują członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu.

 

Tryb wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZZPE:

 

a/ pierwsze posiedzenie otwiera i prowadzi do momentu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego,

b/ kandydaci na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostają podani przez członków Komisji Rewizyjnej,

c/ wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród nie kandydujących członków Komisji Rewizyjnej, w sposób tajny.

35. Komisja Rewizyjna może dokonać wyboru V-ce Przewodniczącego Komisji analogicznie jak w pkt. 34.

 

 

D. LICZEBNOŚĆ ORGANÓW ZWIĄZKU I KOMISJI REWIZYJNEJ.

 

 

36. Liczebność Zarządów :

 

- Zarząd Grupy Związkowej może liczyć od 2 do 9 członków,

- Zarząd Międzyzakładowy ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. liczy 46 osób,

- Przewodniczący Grup Związkowych Emerytów i Rencistów nie będący członkami Zarządu Międzyzakładowego, uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Związku w roli obserwatorów z głosem doradczym.

 

37. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 7 członków.

38. Ilość i liczebność Stałych Komisji Problemowych Zarządu Międzyzakładowego oraz liczebność Prezydium określa Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.

39. Funkcji z wyboru we władzach i organach Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. nie mogą pełnić Członkowie Zarządu Spółki i Spółek zależnych, Dyrektorzy i ich Zastępcy, Członkowie Rad Nadzorczych, a także szefowie samodzielnych podmiotów gospodarczych i ich zastępcy.

 

III. ZMIANY W SKŁADZIE ZEBRANIA DELEGATÓW ZARZĄDU MIĘDZYZAKŁADOWEGO I PREZYDIUM ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ ZZPE.

 

40. Zmiany w składzie Zebrania Delegatów.

Mandat Delegata ważny jest przez cały okres kadencji.

Mandat Delegata wygasa wraz z :

a/ ustaniem członkostwa Związku,

b/ rezygnacją z mandatu,

c/ zgonem,

d/ utratą praw obywatelskich,

e/ odwołanie z funkcji pełnionej z wyboru lub powołania następuje w trybie, w jakim dokonano wyboru lub powołania.

 

W toku kadencji na miejsce utraconego mandatu Delegata można przeprowadzić wybory uzupełniające Delegatów na Zebraniu Grupy Związkowej.

Ważność mandatów oraz aktualny stan Delegatów na Zebranie Sprawozdawcze, określa Zarząd Międzyzakładowy Związku.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU MIĘDZYZAKŁADOWEGO I KOMISJI REWIZYJNEJ ZZPE.

 

41. Utrata mandatu Członka Zarządu Międzyzakładowego lub Komisji Rewizyjnej Związku następuje na skutek przyczyn podanych w pkt. 40 a,b,c,d,e.

42. W przypadku zmniejszenia stanu liczebnego Zarządu Międzyzakładowego Związku mogą być przeprowadzane wybory uzupełniające. Wybory te przeprowadza Zarząd Międzyzakładowy Związku w drodze Uchwały. Dopuszczalne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do ilości 50% liczby pierwotnie wybranych na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Zarządu Międzyzakładowego Związku. Wybory uzupełniające przeprowadza się w oparciu o kandydatury Delegatów Związku pochodzące z rekomendacji Grup Związkowych. W przypadku obniżenia się poniżej 50% pierwotnego stanu Członków Zarządu Międzyzakładowego, należy przeprowadzić ponowne wybory uzupełniające na Zebraniu Delegatów.

43. Uzupełnienie lub zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej następują wyłącznie na Zebraniu Delegatów.

 

 

ZMIANY NA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO,

V-CE PRZEWODNICZĄCEGO, V-CE PRZEWODNICZĄCYCH, SEKRETARZA ZARZĄDU MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU

I PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ V-CE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ ZZPE.

 

 

44. Zmiana na funkcji Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku może nastąpić w wyniku :

a/ przyczyn podanych w pkt. 40. a,b,c,d,e w tym przypadku do czasu wyborów nowego Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku, Zarząd może podjąć decyzje w drodze Uchwały, który z V-ce Przewodniczących będzie pełnił obowiązki Przewodniczącego do czasu Zebrania Delegatów,

b/ nie uzyskania votum zaufania dla Przewodniczącego podczas głosowania Delegatów. Odwołanie następuje w drodze Uchwały Zebrania Delegatów /w głosowaniu tajnym/, które następnie przeprowadza wybory nowego Przewodniczącego.

45. Zmiana na funkcji V-ce Przewodniczącego, (V-ce Przewodniczących), Sekretarza może nastąpić w wyniku :

a/ przyczyn podanych w pkt. 40. a, b,c,d,e.

b/ w drodze odwołania przez organ, który dokonał jego wyboru.

Wybory nowego V-ce Przewodniczącego, (V-ce Przewodniczących), Sekretarza przeprowadza się zgodnie z ordynacją wyborczą.

 

46. Zmiana na funkcji Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZZPE może nastąpić na skutek przyczyn podanych w :

a/ pkt. 40. a, b,c,d,e.

b/ odwołania w wyniku utraty votum zaufania Zebrania Delegatów lub podczas głosowania Członków Komisji Rewizyjnej.

Wybory nowego Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZZPE dokonuje Zebranie Członków Komisji Rewizyjnej, kandydaci muszą rekrutować się spośród Członków Komisji.

 

ZMIANY W SKŁADZIE PREZYDIUM ZARZĄDU MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZZPE W ZM „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

 

 

47. Zmiana w składzie Prezydium może nastąpić w wyniku :

a/ zmiany Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku,

b/zmiany V-ce Przewodniczącego, (V-ce Przewodniczących), Sekretarza Zarządu Międzyzakładowego Związku,

c/ zmiany Przewodniczącego Stałej Komisji Problemowej Zarządu Międzyzakładowego Związku, dokonuje się w drodze Uchwał Zarządu Międzyzakładowego.

48. Decyzję w sprawach kadrowych, Zarząd Międzyzakładowy Związku /w ramach swych kompetencji /podejmuje w drodze Uchwały przyjętej bezwzględną większością tzn. ponad 50% głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 Członków Zarządu Międzyzakładowego.

49. Termin Zebrania, na którym Zarząd Międzyzakładowy zamierza przedstawić wnioski w sprawach kadrowych powinien być podany do wiadomości jego uczestników co najmniej na dwa tygodnie wcześniej.

 

 

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU GRUPY ZWIĄZKOWEJ.

 

 

50. W toku kadencji zmiany w składzie Zarządów Grup Związkowych dokonuje Zebranie Grupy Związkowej. Utrata mandatu Członka Zarządu Grupy Związkowej może nastąpić na skutek przyczyn podanych w pkt. 40. a,b,c,d,e oraz w przypadku zmiany przynależności do Grupy Związkowej.

Uzupełnienia składu Zarządu Grupy Związkowej można dokonać do ilości 50% pierwotnie wybranych jego Członków. W przypadku zmniejszenia się składu pierwotnie wybranego Zarządu poniżej 50% przeprowadza się nowe wybory całego składu Zarządu.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH W GRUPACH ZWIĄZKOWYCH ZZPE.

 

Obowiązkiem ustępującego Zarządu Grupy Związkowej jest przygotowanie
i przeprowadzenie Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych na koniec kadencji.

 

Celem sprawniejszej organizacji zebrań danej Grupy Związkowej gdzie istnieje obawa, że trudno będzie zebrać wszystkich członków Związku w jednym terminie ze względu na specyfikę organizacyjną komórki, dopuszcza się przeprowadzenie wcześniejszych zebrań i wybrania Delegatów na zebranie ogólne Grupy Związkowej:

 

- Klucz wyborczy o ilości Delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Grupy Związkowej określa ustępujący Zarząd (np. 1 Delegat na 2-u lub więcej członków Związku),

- Klucz wyborczy na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów, określa ustępujący Zarząd Międzyzakładowy ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. (np. 1 Delegat na 15-tu członków Związku),

- Grupa Związkowa winna składać się z minimum 10-ciu członków Związku. Jeżeli liczebność grupy spadnie poniżej 10-ciu członków Związku, Prezydium Zarządu Międzyzakładowego stosuje łączenie Grup Związkowych (uwzględniając propozycje członków danej komórki organizacyjnej),

- Zarząd Grupy Związkowej winien liczyć od 2-ch do 9 osób,

- W przypadku łączonych Grup Związkowych w skład Zarządu Grupy Związkowej mogą wchodzić łącznicy z poszczególnych komórek organizacyjnych (w roli obserwatorów),

- Zebranie spośród nowo wybranego Zarządu Grupy Związkowej wybiera Przewodniczącego Grupy Związkowej,

- Nowo wybrany Zarząd Grupy Związkowej wybiera spośród siebie członków poszczególnych Komisji Problemowych,

- Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na nową kadencję przeprowadza Przewodniczący ustępującego Zarządu Grupy Związkowej. Dopuszcza się przejęcie prowadzenia zebrania przez członka Prezydium Zarządu Międzyzakładowego ZZPE,

- Przewodniczący Grupy Związkowej na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym składa sprawozdanie z działalności Zarządu minionej kadencji,

- Wybory do Zarządu Grupy Związkowej oraz Delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze przeprowadza się w głosowaniu tajnym,

- W Zebraniu winien brać udział Kierownik danej komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona oraz członek Prezydium Zarządu Międzyzakładowego ZZPE,

- W Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni na zasadzie obserwatorów bez czynnego i biernego prawa wyborczego,

- Terminy oraz programy Zebrań ustalane są z Prezydium Zarządu Międzyzakładowego ZZPE.

 

 

 

 

Aktualny od dnia 20.04.2017.r.