Regulamin ważny jest od dnia 5 czerwca 2020 r. 

 

REGULAMIN WYBORU WŁADZ
MIEDZYZAKŁADOWEJ STRUKTURY
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO
W ZAKŁADACH MECHANICZNYCH „BUMAR–ŁABĘDY” S.A.

 

I.     ORGANIZACYJNE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH

1.    W Zebraniu Delegatów uczestniczą Delegaci, członkowie ustępującego Prezydium Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

2. W Zebraniu Wydziałowych/Zakładowych Grup Związkowych biorą udział członkowie Grupy Związkowej lub Delegaci Oddziałowych/Wydziałowych Grup Związkowych, przedstawiciel Zarządu Międzyzakładowego, Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

3.    Zebranie Delegatów oraz Zebranie Grup Związkowych prowadzi wybrany na Zebraniu przewodniczący Zebrania.

4.    Na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym należy wybrać:

a)  Komisję Uchwał i Wniosków, która ma za zadanie opracowanie na podstawie wniosków wynikających z dyskusji na Zebraniu, projektu Uchwały Zebrania,

b)   Protokolanta,

c)  Komisję Mandatową, która ma za zadanie czuwania nad prawidłowością sporządzania listy obecności i stwierdzenie prawomocności Zebrania.

Zebranie jest prawomocne przy obecności 50% + 1 Delegatów lub członków Grupy Związkowej. W przypadku braku prawomocności, Prezydium Zarządu Związku wyznacza drugi termin Zebrania, które jest prawomocne po 15 min od rozpoczęcia Zebrania bez względu na liczbę uczestniczących w Zebraniu. Zasada ta nie dotyczy Konferencji Wyborczej, a także nie obowiązuje podczas wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku Grup Związkowych emerytów i rencistów Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie bez względu na ilość obecnych .

d)  Komisję Wyborczą, która ma za zadanie zebranie kandydatur do wszelkich organów, które są wybierane oraz sporządzenie list wyborczych.

e)    Komisję Skrutacyjną, która ma za zadanie przeprowadzenie głosowania.

5.    Na Zebraniach Grup Związkowych, mogą nie być powołane Komisje:

-      Mandatowa,

-      Wyborcza.

Funkcje tych komisji przejmuje Prowadzący Zebrania.

 

II.   WYBORY WŁADZ, KOMISJI REWIZYJNEJ I DELEGATÓW

A.   Zasady wyborcze

6.  Członkowie Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego mają prawo wybierać i być wybieranymi do Władz Związku. Czynne i bierne prawo wyborcze na Grupach Związkowych posiadają jej członkowie, a na Zebraniu Delegatów – Delegaci.

7.    Głosowania określone niniejszym Regulaminem odbywają się tajnie.

8.    Zebranie określa liczbę członków Zarządu Międzyzakładowego i Komisji Rewizyjnej Związku.

9.    Kadencja Władz trwa 4 lata.

10.  W szczególnych i wyjątkowych sytuacjach zagrażających ciągłości normalnego funkcjonowania Związku, Zebranie Delegatów może jednorazowo podjąć Uchwałę o przedłużeniu danej kadencji do 12 miesięcy.

11.  Nie można jednocześnie kandydować do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej.

12.  Przed umieszczeniem na liście wyborczej, proponowany kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.

Ilość zgłaszanych osób:

       a)  do Zarządu Międzyzakładowego i Komisji Rewizyjnej Związku maksymalnie dwie kandydatury; 

b)  na Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku – 1 kandydaturę.

13. Na Zebraniach Grup Związkowych, w przypadku gdy nie powołuje się Komisji Wyborczej, listy kandydatów sporządza Przewodniczący Zebrania na podstawie indywidualnych propozycji członków Związku uczestniczących w Zebraniu.

14. Jeśli w stosunku do któregokolwiek z zaproponowanych kandydatów wniesione zostaną sprzeciwy, Delegaci / na Grupach Związkowych jej członkowie/ decydują większością głosów w jawnym głosowaniu, czy daną kandydaturę umieścić na liście kandydatów. Kandydatury w stosunku do których nie zgłoszono zastrzeżeń, umieszcza się na liście bez głosowania.

15.  O zamknięciu list kandydatów decyduje Zebranie w głosowaniu jawnym. Na każdej liście umieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

Komisja Skrutacyjna ZZPE

16.  Po ustaleniu listy kandydatów do władz i organów Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym Komisje Skrutacyjną. Jej członkami nie mogą być osoby, których nazwiska umieszczono na liście kandydatów. Liczbę członków Komisji określa Zebranie.

 

Głosowanie

17.  Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Na liście do głosowania pozostawia się nie skreślone nazwiska tych, na których oddaje się głos. Aby głos był ważny, należy skreślić tyle nazwisk kandydatów, aby na liście ilość nie skreślonych nazwisk kandydatów była nie większa niż liczba miejsc mandatowych.

18.  Za wybranych do Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i na Delegatów uważa się tych, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnych głosów. Liczba członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej musi być równa wielkości wynikającej z Uchwały podjętej przez Zebranie o ich liczebności, a liczba Delegatów musi być równa wielkości wynikającej z norm przedstawicielstwa.

19. Jeżeli dwu lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość ważnych głosów, a powoduje to przekroczenie ustalonej liczby członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub Delegatów, zarządza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

20. Głos jest nieważny, jeśli głosujący odda kartę wyborczą, na której liczba nie skreślonych nazwisk przewyższa ustaloną liczbę członków Zarządu Grupy związkowej, Zarządu Międzyzakładowego Związku, Komisji Rewizyjnej i Delegatów, którzy mają być wybrani.

21. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Komisja składa sprawozdanie na Zebraniu podając oddzielnie ilość głosów otrzymanych przez każdego kandydata oraz nazwiska osób, które zostały wybrane do Zarządu Grupy Związkowej, Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na Delegatów. Kandydatury nie zgłoszone na Zebraniu, a dopisane na karcie wyborczej nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów.

22. Dokumentację głosowania i protokół Zebrania przechowuje nowo wybrany Zarząd Grupy Związkowej, Zarząd Związku do czasu przeprowadzenia następnego Zebrania Wyborczego.

23.  Zgodność przeprowadzania wyborów z Regulaminem stwierdza Uchwała Zebrania.

 

B.   Delegaci na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

24.  Delegatów na Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą ZZPE wybierają Grupy Związkowe spośród swoich członków.

a)  Członkowie Komisji Rewizyjnej i Prezydium ustępującego Zarządu Związku uczestniczą w Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów na prawach Delegata, bez biernego i czynnego prawa wyborczego. Bierne i czynne prawo wyborcze uzyskują z chwilą udzielenia Zarządowi Międzyzakładowemu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za minioną kadencję.

25.  Ilość delegatów określa Zarząd Międzyzakładowy Związku.

 

C.   Władze i Organy Kontrolne

26.  Wyboru Przewodniczącego Zarządu dokonuje Zebranie Delegatów spośród członków wcześniej wybranego Zarządu Związku.   Za wybranego uważa się tego kandydata, który w głosowaniu tajnym uzyska największą ilość głosów ważnych.

27. Wyboru V-ce Przewodniczącego /V-ce Przewodniczących/, Sekretarza dokonuje Zarząd Międzyzakładowy na swym pierwszym posiedzeniu.

28. Tryb wyboru Komisji i Przewodniczących Stałych Komisji Problemowych Zarządu Międzyzakładowego:

a)   Przewodniczący Zarządu Związku proponuje składy imienne do poszczególnych Komisji w porozumieniu z tymi członkami Zarządu. Głosowanie zatwierdzające składy imienne poszczególnych Komisji Problemowych przeprowadza się w sposób jawny,

b)  Wybrani członkowie poszczególnych Komisji Problemowych, podają kandydatury na Przewodniczącego swej Komisji. Wyboru Przewodniczących Komisji dokonuje Zarząd Związku przez Komisję Skrutacyjną wybraną spośród nie kandydujących członków Zarządu.

c)   Za wybranych Przewodniczących Komisji uważa się Członka Zarządu, który uzyska największą ilość ważnych głosów.

29.  Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku dokonują członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu.

 

Tryb wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZZPE:

a)  pierwsze posiedzenie otwiera i prowadzi do momentu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący                     Zarządu Międzyzakładowego,

b)   kandydaci na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostają podani przez członków Komisji Rewizyjnej,

c)    wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród nie kandydujących członków Komisji Rewizyjnej.

30.  Komisja Rewizyjna może dokonać wyboru V-ce Przewodniczącego Komisji analogicznie jak w pkt 29.

 

D.   Liczebność Organów Związku i Komisji Rewizyjnej

31.  Liczebność Zarządów:

-     Zarząd Grupy Związkowej może liczyć od 2 do 9 członków,

-     Zarząd Międzyzakładowy ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. liczy do 46 osób,

-  Przewodniczący Grup Związkowych Emerytów i Rencistów nie będący członkami Zarządu Związku, uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Związku w roli obserwatorów z głosem doradczym.

32.   Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 7 członków.

33.  Ilość i liczebność Stałych Komisji Problemowych Zarządu Związku oraz liczebność Prezydium określa Zarząd na swym           pierwszym posiedzeniu.

34.  Funkcji z wyboru we władzach i organach Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR– ŁABĘDY”  S.A. nie mogą pełnić Członkowie Zarządu Spółki i Spółek zależnych, Dyrektorzy i ich Zastępcy, Członkowie Rad   Nadzorczych,  a także szefowie samodzielnych podmiotów gospodarczych i ich zastępcy.

Zasady przeprowadzania Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Grupach Związkowych ZZPE

35   Obowiązkiem ustępującego Zarządu Grupy Związkowej jest przygotowanie
i przeprowadzenie Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych na koniec kadencji wedle następujących zasad:

-     Klucz wyborczy o ilości Delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Grupy Związkowej określa ustępujący Zarząd,

-     Klucz wyborczy na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów, określa ustępujący Zarząd Związku ZZPE w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A.,

-      Grupa Związkowa winna składać się z minimum 10-ciu członków Związku. Jeżeli liczebność grupy spadnie poniżej 10-ciu   członków Związku, Prezydium Zarządu Związku stosuje łączenie Grup Związkowych (uwzględniając propozycje członków   danej komórki organizacyjnej) poprzez powołanie tzw. łącznika,

-      Zarząd Grupy Związkowej winien liczyć od 2-ch do 9 osób,

-      W przypadku łączonych Grup Związkowych w skład Zarządu Grupy Związkowej mogą wchodzić łącznicy z,   poszczególnych komórek organizacyjnych z głosem doradczym

-      Zebranie spośród nowo wybranego Zarządu Grupy Związkowej wybiera Przewodniczącego Grupy Związkowej,

-      Nowo wybrany Zarząd Grupy Związkowej wybiera spośród siebie członków poszczególnych Komisji Problemowych,

-      Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na nową kadencję przeprowadza osoba zaakceptowana przez zebranie dopuszcza  się przejęcie prowadzenia zebrania przez członka Prezydium Zarządu Związku ZZPE,

-     Przewodniczący Grupy Związkowej na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym składa sprawozdanie z działalności Zarządu minionej kadencji,

-      W Zebraniu winien brać udział członek Prezydium Zarządu Związku ZZPE,

-      W Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni z głosem doradczym bez praw wyborczych.

-      Terminy oraz programy Zebrań ustalane są z Prezydium Zarządu Związku.