Regulamin
udzielania
Pomocy Finansowej Zwrotnej
z Funduszu Związkowego.


§ 1. Wysokość i zasady spłaty pomocy finansowej zwrotnej określa Zarząd Międzyzakładowy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego  w Zakładach Mechanicznych „ BUMAR- Łabędy” S. A.

§  2. Udzielona pomoc finansowa podlega zwrotowi w terminie i na zasadach ustalonych przy jej przyznaniu.

§  3. Należności  potrąca się członkom Związku z wynagrodzenia za pracę, z zasiłku chorobowego lub wyrównawczego przez listę płac.

§ 4. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej zwrotnej powinien być złożony na właściwym formularzu, zawierającym zobowiązanie do spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącenie pomocy finansowej zwrotnej z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, a w przypadku rezygnacji z członkostwa w Związku lub rozwiązania umowy o pracę - zgody na natychmiastowe uregulowanie kwoty zadłużenia poprzez wpłacanie do Kasy Związku.

§ 5. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej zwrotnej będą rozpatrywane według kolejności ich zgłaszania w Siedzibie Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR- Łabędy” S.A. w miarę posiadanych środków przeznaczonych na ten cel.

§ 6. Spłata zadłużenia w przypadku rezygnacji z członkostwa w Związku  lub z powodu rozwiązania umowy o pracę – staje się natychmiastowa z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub wyrównawczego, niezależnie od terminów spłaty.

§ 7. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem oraz wynikające z interpretacji i rozstrzygania kwestii spornych należą do Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR- Łabędy” S.A.