W dniu 22.03.2011 Związki Zawodowe działające w Zakładach Mechanicznych „BUMAR Łabędy” S.A po przeprowadzonych negocjacjach podpisały z Zarządem Spółki protokół uzgodnień płacowych. Postanowiono uruchomić dodatkowa premię dla pracowników Spółki w kwocie 220.00 zł na jednego pracownika. Uprawnieni do premii są pracownicy zatrudnieni na dzień 01.03.2011 r. Podziału premii na uprawnionych pracowników dokonuje kierownik komórki organizacyjnej w sposób uznaniowy biorąc pod uwagę: okres zatrudnienia, absencje chorobowe, jakość i terminowość i zaangażowanie w pracy, przeszczeganie porządku i dyscypliny pracy. Premia wypłacona zostanie w miesiącu kwietniu. Dodatkowo w miesiącu maju 2011r. zostanie wypłacona na zasadach niniejszego Porozumienia premia w wysokości 250.00 zł na jednego pracownika wg stanu na dzień 01.04.2011r.