Związki Zawodowe działające w ZM  "BUMAR Łabędy" S.A przesłały to Prezesa BUMARU Łabędy pana Czesława Swobody pismo następujacej treści:

Związki Zawodowe po rozpatrzeniu pisma Zarządu Spółki z dnia 04.04.2011.r., informującego Związki Zawodowe o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia przekazują Pracodawcy następujące stanowisko :

Wyrażamy zgodę na Program Dobrowolnych Odejść, który powinien obowiązywać do końca 2011 r. Nie wyrażamy zgody na kolejne zwolnienia grupowe.

Otrzymane materiały tj.: Plan Rzeczowo- Finansowy na rok 2011 rok i powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia są niespójne i rozbieżne, dotyczy to zwłaszcza ogólnej liczby osób planowanych do zwolnień oraz liczby pracowników Zakładu Energetycznego, którzy mają być przyjęci przez nowy podmiot w trybie art. 231 KP /ta różnica występuje również w powiadomieniu z dnia 04.04.2011.r.

Nie widzimy merytorycznego uzasadnienia dla zwolnienia 300 pracowników tej Spółki. Naszym zdaniem podobnie jak w poprzedniej restrukturyzacji zatrudnienia przyjęto ogólną liczbę osób do zwolnienia nie wskazując jakich komórek organizacyjnych ma to dotyczyć, jakie ewentualnie mają być likwidowane.

Według nas najpierw należy przypisać zadania dla poszczególnych komórek, czy pracowników, a następnie dopiero określić liczbę etatów zbędnych, a nie odwrotnie.

Biorąc pod uwagę powyższe nie możemy w żaden sposób zgodzić się na zwolnienia grupowe.

Domagamy się przedstawienia Schematu Organizacyjnego ZM BUMAR- Łabędy S.A wraz z ilością etatów .

Co do Programu Dobrowolnych Odejść mamy następujące propozycje :

1. Umożliwić do dnia 31 maja 2011 r. złożenia pracownikom woli rozwiązywania umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. „ o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, której wszystkie jej przepisy stosuje się niezależnie od treści przepisów Programu Dobrowolnych Odejść. Obecny czas do dnia 10 maja 2011 r. jest zbyt krótki.

2. Przedłużyć Program Dobrowolnych Odejść do dnia 31 grudnia 2011 r.

Znaczna część załogi w trzecim kwartale roku nabywa świadczenia przedemerytalne i emerytury co daje im szansę odejścia z Zakładu dobrowolnie bez napięć społecznych.

3. Do Porozumienia w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesie restrukturyzacji oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami zawartego w dniu 21 grudnia 2010 r. proponujemy dodatkowe świadczenia pieniężne w postaci rekompensaty za przysługujący pracownikowi skrócony okres wypowiedzenia wynikający z umowy o pracę.

4. Proponujemy by odszkodowanie za utracenie prawa do nagrody jubileuszowej w wysokości równowartości tej nagrody, jaką pracownicy otrzymywali w dniu nabycia do niej prawa, jeśli nabyłby to prawo w okresie 12 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy, gdyby stosunek pracy nie ustał.

W celu omówienia zgłoszonych zastrzeżeń i propozycji wnosimy o spotkanie z Zarządem Spółki.